Mazsalacas novada pašvaldība pabeigusi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Sēļu pagasta Sēļu ciemā" (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/030/015) realizāciju.
Projekts realizēts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākums „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
Projekta ietvaros tika sakārtota ūdensapgāde: artēziskie urbumi „Centrs-jaunais” un „Centrs-vecais” rekonstrukcija, esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, tādējādi uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti, samazinot ūdens zudumus un avāriju iespējamību, kas ļaus samazināt gruntsūdeņu piesārņojumu un elektroenerģijas patēriņu.
Būvdarbus veica SIA „Vidzemes energoceltnieks” un pabeidza 06.10.2011. Projekts realizēts 12 mēnešos.
Projekta kopējā summa Ls 77542,51. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 63951,82, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz Ls 54359,05. Pārējās izmaksas - Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

2011.10.26., Viktors Kalniņš, Sēļu pagasta pārvaldes vadītājs

 

 

Mazsalacas novada pašvaldība uzsākusi projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Sēļu pagasta Sēļu ciemā" (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/030/015) realizāciju.
Projekts tiek realizēts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākums „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
Projekta ietvaros tiks sakārtota ūdensapgāde: artēzisko urbumu „Centrs-jaunais” un „Centrs-vecais” rekonstrukcija, esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, tādējādi uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti, samazinot ūdens zudumus un avāriju iespējamību, kas ļaus samazināt gruntsūdeņu piesārņojumu un elektroenerģijas patēriņu.
Izstrādāts tehniskais projekts ūdensapgādes tīklu nomaiņai.
Projekta realizācijas laiks ir 12 mēneši.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls63951,82, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz Ls 54359,05, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

2011.05.16., Viktors Kalniņš, Sēļu pagasta pārvaldes vadītājs
-->