Mazsalacas novada pašvaldībā pabeigta projekta „Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ramatas pagasta Ramatas ciemā" (vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CFLA/069/055) ieviešana.
Projekts tika realizēts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākums „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Tika nomainīti ūdensapgādes tīkli no artēziskā urbuma „Kalnķīši” līdz patērētājam, tādējādi uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti, samazinot ūdens zudumus un avāriju iespējamību, kas turpmāk ļaus samazināt gruntsūdeņu piesārņojumu un elektroenerģijas patēriņu. Būvdarbus veica SIA “Ekers” un pabeidza 30.06.2011.
Par ietaupītiem līdzekļiem projekta ietvaros tika rekonstruēti arī 345,1m kanalizācijas tīkli. Būvdarbus veica SIA “Siltumkomforts” un pabeidza 15.09.2011.
Projekta ieviešanas laiks bija 24 mēneši un kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 83077,01, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir Ls 70615,46, Valsts budžeta finansējums Ls 8307,70, bet pārējās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas sedza Mazsalacas novada pašvaldība.
Projekta ietvaros, uzlabojot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas infrastruktūru un tās efektivitāti, tiek sekmēta ilgtspējīga teritorijas attīstība. Veiktie rekonstrukcijas darbi ilgtermiņā uzlabos kvalitatīva un visām normatīvajām prasībām atbilstošu dzeramā ūdens nodrošināšanu ciema iedzīvotājiem, ievērojami samazinās infrastruktūras ekspluatācijas izmaksas, samazinās gruntsūdeņu piesārņojuma iespējamību un atklāto ūdens tilpņu eitrofikācijas risku. Racionāla ūdens resursu izmantošana rada priekšnoteikumus saskaņotai teritorijas ekonomiskajai attīstībai un vides aizsardzības nodrošināšanai.

2011.09.28. Viktors Kalniņš, Ramatas pagasta pārvaldes vadītājs

 

 

Mazsalacas novada pašvaldībā turpinās projekta „Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ramatas pagasta Ramatas ciemā" (vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CFLA/069/055) realizācija. 
Projekts tiek realizēts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākums „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Projekta ietvaros tika nomainīti ūdensapgādes tīkli no artēziskā urbuma „Kalnķīši” līdz patērētājam, tādējādi uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti, samazinot ūdens zudumus un avāriju iespējamību, kas ļaus samazināt gruntsūdeņu piesārņojumu un elektroenerģijas patēriņu. Būvdarbus veica SIA “Ekers” un pabeidza 30.06.2011.

Par ietaupītiem līdzekļiem projekta ietvaros turpinās darbs kanalizācijas tīklu nomaiņai 345,1 metriem. Ir izstrādāts tehniskais projekts. Iepirkuma rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA “Siltumkomforts” par būvdarbiem. Projekta realizācijas laiks ir 24 mēneši un kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 83077,01, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz Ls 70615,46, pārējās izmaksas ir Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

2011.07.13., Viktors Kalniņš, Ramatas pagasta pārvaldes vadītājs
-->