Par projekta noslēgumu
2012-12-18

Decembrī beidzas divus gadus ilgušais projekts "Speciālista piesaiste Mazsalacas novada pašvaldībā". 
2010. gada 15. novembrī tika noslēgta vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/041/058 starp Mazsalacas novada pašvaldību un Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Speciālista piesaiste Mazsalacas novada pašvaldībā” īstenošanu Mazsalacas novadā.
Projekts tika realizēts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un pašvaldībām” ietvaros.
Projekta laikā Mazsalacas novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai un administratīvās kapacitātes paaugstināšanai strādāja projektu vadītāja Inguna Zukure. Projektu vadītājas darba vajadzībām tika nomāts aprīkojums: datortehnikas komplekts, mobilais telefons, projektors. 

Piesaistītā projektu vadītāja ir vadījusi Mazsalacas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi, iesaistījusies citu pašvaldības projektu izstrādē un realizācijā, konsultējusi nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus, pašvaldības iestādes un citus interesentus par finanšu piesaistes iespējām. Arī pēc projekta beigām speciāliste turpinās strādāt. Tuvākajā laikā tiks realizēti vairāki projekti – kompleksie pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Mazsalacas vidusskolas ēkā, Mazsalacas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde un citi. Turpmākai novada attīstībai ir sagatavoti un finansētājiem iesniegti vairāki projekti, plānots darbs kopā ar tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju, lauku attīstības konsultante un citiem novada speciālistiem. 
Eiropas Sociālais fonds finansē 100% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
Projekts

Mazsalacas novadā tiek realizēts projekts "Speciālista piesaiste Mazsalacas novada pašvaldībā".
2010. gada 15. novembrī ir noslēgta vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/041/058 starp Mazsalacas novada pašvaldību un Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Speciālista piesaiste Mazsalacas novada pašvaldībā” īstenošanu Mazsalacas novadā.
Projekts tiks realizēts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un pašvaldībām” ietvaros.
Projekta mērķis: Mazsalacas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana.
Projekta iesniedzējs: Mazsalacas novada pašvaldība.
Projekta realizācijas laiks: 15.11.2010.- 31.12.2012.
Galvenās aktivitātes:
1. Speciālista piesaiste. Projekta ietvaros plānots piesaistīt Mazsalacas novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai un administratīvās kapacitātes paaugstināšanai vienu speciālistu - projektu vadītāju (kods 2422 01).
2. Darba vietas aprīkojuma noma. Projekta ietvaros plānots nomāt datortehnikas komplektu, mobilo telefonu, projektoru.
3. Publicitātes pasākumi - informācijas sniegšana pašvaldībā, novada mājas lapā www.mazsalaca.lv. 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 18 500.00. Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
Projekta ietvaros ir aprīkota darba vieta un no 2010.gada 20.decembra darbu ir uzsākusi speciāliste – projektu vadītāja novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādes organizēšanai.

2010.12.28., Inguna Zukure, projektu vadītāja
-->