Mazsalacas novada pašvaldībā  tiek īstenots uzsāktais projekts  „Virszemes ūdens atvades sistēmas vienkāršotā rekonstrukcija Parka ielā Mazsalacā”. Projekts tiek  realizēts piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF)  pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana ietvaros  aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”.   

LAD iesnieguma Nr. 11-09-z401101-000002, LAD 30.09.2011. lēmums Nr.1.1-16/2823.

Projekta mērķis ir uzlabot ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras kvalitāti un dažādot nodarbošanās iespējas zivsaimniecībai nozīmīgā teritorijā, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību. Projekta īstenošanas termiņš ir 2012.gada 31.iktobris. EZF līdzfinansējums ir LVL 1605.82, pārejās izmaksas LVL 570.96  sedz Mazsalacas novada pašvaldības  budzēta līdzfinansējums.

Ir noslēgts līgums ar darba izpildītāju AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Valmieras ceļu rajonu Līguma Nr. 37/2012 par kopējo summu LVL 2176.79,  ar izpildes termiņu 2012 gada 18.jūnijs. Darba izpildītājs  ir izbūvējis trīs   caurtekas  uz dzīvojamām mājām Parka ielā, atjaunots iebrauktuvju segums    un padziļināti  virsūdens novadgrāvji atbilstoši izstrādātajam   projektam. Darba izpildītājs, Valmieras ceļu rajons,  15.06.2012.  ir izpildījis darbus  un ir noslēgts  nodošanas - pieņemšanas akts. Pašreiz turpinās atskaišu sagatavošana objekta pieņemšanai.

30.07.2012., Vilis Zariņš, NĪAN vadītājs

Mazsalacas novada pašvaldība 2011. gada 26.aprīlī ir iesniegusi projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, tas tika apstiprināts 2011. gada 30.septembrī.  Projekts tiek īstenots piesaistot Eiropas Savienības  Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma "Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana".

LAD projekta Nr. 11-09-ZL10-Z401101-000002. 

Projekta mērķis ir uzlabot ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras kvalitāti un dažādot nodarbošanās iespējas zivsaimniecībai nozīmīgā teritorijā, lai saglabātu apdzīvotību un teritorija pievilcību.

Projekta laikā paredzēts rekonstruēt esošās virszemes ūdens atvades sistēmas daļu Parka ielā, Mazsalacā. Mazsalacas novadā jau līdz šim tika realizēti vairāki projekti infrastruktūras uzlabošanai. Sakārtotā infrastruktūra dod iespēju attīstīt uzņēmējdarbību visā novadā. Uzņēmējdarbības veiksmīgai attīstībai nepieciešams rekonstruēt pašvaldības „transporta artērijas” novadā – galvenās Mazsalacas pilsētas ielas, tajā skaitā rekonstruēt virszemes ūdens atvades sistēmu Parka, Pērnavas, Dzirnavu un Rūjienas ielās.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2012.gada oktobris.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 1784,25. Eiropas zivsaimniecības fonda līdzfinansējums ir Ls 1605,82, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

10.05.2012., Vilis Zariņš, NĪAN vadītājs
-->