2012-06-29

2012.gada jūnijā tika pabeigtas visas projektā "Mazsalacas vidusskolas informatizācija un Mazsalacas novada Ramatas sākumskolas informatizācija" plānotās aktivitātes, projekta Nr. 2009/0332/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/588.

Projekta ietvaros Mazsalacas novada izglītības iestādes saņēma stacionāros un portatīvos datorus, multimediju tehnikas iekārtas, kā arī abās skolās tika ierīkoti lokālie datortīkli.

Mazsalacas vidusskolai tika piegādāti 43 stacionārie datori, 1 multimediju tehnikas komplekts un 2 skolotāja portatīvie datori.

Ramatas sākumskolai tika piegādāti 2 stacionārie datori, 1 multimediju tehnikas komplekts un 1  skolotāja portatīvais dators;

Multimediju tehnikas komplekts sastāv no portatīvā datora, digitālās interaktīvās tāfeles ar stereo skaņas sistēmu, digitālā projektora, digitālās datu kameras un programmnodrošinājuma latviešu valodā.

Iegādātās iekārtas ir jaudīgas un modernas, un tās dod iespēju skolas ikdienā lietot mūsdienīgas  tehnoloģijas, padarot mācību procesu interesantāku un tajā izmantot daudzveidīgāku informāciju.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 44483,10 lati, un tās 100 % apmērā tiek finansētas no Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.

Inguna Zukure, projektu vadītāja

 

Mazsalacas novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru realizē Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu „Mazsalacas vidusskolas informatizācija un Mazsalacas novada Ramatas sākumskolas informatizācija”. Projekta ietvaros ir attīstīti Mazsalacas vidusskolas un Ramatas sākumskolas lokālie datortīkli. Turpmākā projekta realizācijas gaitā tiks iegādāti jauni stacionārie un portatīvie datori, kā arī multimediju tehnika.
Projekta realizāciju pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, vienošanās Nr. 2009/0332/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/588

2011.01.17., Kaspars Vāle, projekta vadītājs
-->