Mazsalacas novada pašvaldība 2010. gada 7.maijā iesniedza projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, tas tika apstiprināts 2010. gada 17.jūnijā un pabeigts 2011. septembrī.

Projekts tiek īstenots, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” finansējumu.

LAD projekta Nr. 10-09-L32100-000231.

Projekta mērķis bija padarīt vietējā novada iedzīvotājiem, tūristiem un novada viesiem pieejamu un labiekārtotu vēsturisko objektu – Lībiešu pilskalnu, kā arī nodrošināt novada kultūras iestādes – brīvdabas estrādes – ilglaicīgu darbību. Novērst kaitējumus videi un nodrošināt būves funkcionalitāti.

Projekta laikā tika plānots atjaunot skatītāju solus, estrādes grīdu un podestūru koru koncertiem un festivāliem, kāpnes un pakāpienus, nostiprinājumus stāvkrastos, elektrības pieslēgumu un padevi, kā arī esošo teritorijas apgaismojuma uzlabošanu. Pēc rekonstrukcijas iegūta vieta festivāliem, koncertiem un saietiem atbilstoša vieta. Tā kā pilskalns ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, visa projekta realizācijas gaitā būvdarbi tika saskaņoti ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Projekta īstenošanas termiņš bija 2012.gada jūnijs, taču tika pabeigts jau 2011.gada septembrī.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija Ls 41419,08. Eiropas lauksaimniecības fonda līdzfinansējums bija Ls 37277,17, pārējās izmaksas sedza Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

13.07.2012., Arnis Šteinbergs, NĪAN vadītāja vietnieks
-->