Paziņojums par sabiedrības iepazīstināšanu ar Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam galīgo redakciju
2013-06-21

Saskaņā ar Mazsalacas novada domes 2013. gada 21.jūnija lēmumu Nr. 12.,26 iepazīstināšanai ar sabiedrību tiek nodota Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgā redakcija. Ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju var iepazīties no 2013.gada 27.jūnija līdz 2013.gada 18.jūlijam.

Plānošanas dokumenta nosaukums: Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024. gadam galīgā reakcija.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: Mazsalacas novada pašvaldība, Pērnavas ielā 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV – 4215, sadarbībā ar SIA „ Livland” (telefons 26119343).

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas attīstības plānošana.

Plānošanas dokumentu izstrādes un īstenošanas termiņš: Mazsalacas novada teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt līdz 2013.gada 31jūlijam.  Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam īstenošanas termiņš – 12 gadi.

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kartes

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Mazsalacas novada administratīvā teritorija (Mazsalacas pilsēta, Ramatas, Skaņkalnes, Mazsalacas un Sēļu pagasti).

Sabiedrības iepazīstināšana: Ar Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam galīgās redakcijas materiāliem var iepazīties no 2013.gada 27.jūnija līdz 2013.gada 18.jūlijam:

 • Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
 • Mazsalacas novada Sēļu un Ramatas pagastu pārvaldēs darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
 • Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā  - http://www.mazsalaca.lv .

Informācija pa telefonu 28653210 vai e-pastu: inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv     

Mazsalacas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
Paziņojums par Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam pilnveidotās redakcijas un vides pārskata publisko apspriešanu
2013-05-16

Saskaņā ar Mazsalacas novada domes 2013. gada 17. aprīļa lēmumu Nr. 7.,18 sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Mazsalacas novada Teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam pilnveidotā redakcija- publiskās apspriešanas termiņš no 2013.gada 18. aprīļa līdz 2013. gada 8.maijam, un vides pārskats- publiskās apspriešanas termiņš no 2013.gada 18. aprīļa līdz 2013.gada 27.maijam. Ar Mazsalacas novada domes 2013.gada 15.maija lēmumu Nr.9.,15Mazsalacas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas sabiedriskā apspriešana  pagarināta līdz 27.maijam.

Plānošanas dokumenta nosaukums: Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024. gadam pilnveidotā reakcija un vides pārskats.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: Mazsalacas novada pašvaldība, Pērnavas ielā 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV – 4215, sadarbībā ar SIA „ Livland” (telefons 26119343) un SIA „Nagla IF” (telefons 29422056).

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas attīstības plānošana.

Plānošanas dokumentu izstrādes un īstenošanas termiņš: Mazsalacas novada Teritorijas plānojumu un Vides pārskatu paredzēts izstrādāt līdz 2013.gada jūlijam.  Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam īstenošanas termiņš – 12 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Mazsalacas novada administratīvā teritorija (Mazsalacas pilsēta, Ramatas, Skaņkalnes, Mazsalacas un Sēļu pagasti).

Publiskā apspriešana: Ar Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam pilnveidotās redakcijas materiāliem var iepazīties no 2013.gada 18. aprīļa līdz 2013.gada 27.maijam, un vides pārskata materiāliem no 2013.gada 18. aprīļa līdz 2013.gada 27.maijam: 

 1. Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
 2. Mazsalacas novada Sēļu un Ramatas pagastu pārvaldēs darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;

Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā  - http://www.mazsalaca.lv .

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Teritorijas plānojumu un Vides pārskatu lūdzam iesniegt līdz 27.05.2013. nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV – 4215, vai iesniedzot Sēļu  vai Ramatas pagastu pārvaldēs, un norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Informācija pa telefonu 28653210 vai e-pastu: inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv     

Mazsalacas novada teritorijas plānojums un vides pārskats tiek izstrādāti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
Paziņojums par Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam pilnveidotās redakcijas un vides pārskata publisko apspriešanu
2013-04-18

Saskaņā ar Mazsalacas novada domes2013. gada 17. aprīļa lēmumu Nr. 7.,18 sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Mazsalacas novada Teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam pilnveidotā redakcija - publiskās apspriešanas termiņš no 2013.gada 18. aprīļa līdz 2013. gada 8.maijam, un vides pārskats- publiskās apspriešanas termiņš no 2013.gada 18. aprīļa līdz 2013.gada 27.maijam.

Plānošanas dokumenta nosaukums: Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024. gadam pilnveidotā reakcija un vides pārskats.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: Mazsalacas novada pašvaldība, Pērnavas ielā 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV – 4215, sadarbībā ar SIA „ Livland” (telefons 26119343) un SIA „Nagla IF” (telefons 29422056).

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas attīstības plānošana.

Plānošanas dokumentu izstrādes un īstenošanas termiņš: Mazsalacas novada Teritorijas plānojumu un Vides pārskatu paredzēts izstrādāt līdz 2013.gada jūlijam.  Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam īstenošanas termiņš – 12 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana:Mazsalacas novada administratīvā teritorija (Mazsalacas pilsēta, Ramatas, Skaņkalnes, Mazsalacas un Sēļu pagasti).

Publiskā apspriešana: Ar Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam pilnveidotās redakcijas materiāliem var iepazīties no 2013.gada 18. aprīļa līdz 2013.gada 8.maijam, un vides pārskata materiāliem no 2013.gada 18. aprīļa līdz 2013.gada 27.maijam: 

 1. Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
 2. Mazsalacas novada Sēļu un Ramatas pagastu pārvaldēs darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
 3. Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā  - http://www.mazsalaca.lv .

Apbūves noteikumi

Ziņojums par pilnveidotās redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Paskaidrojuma raksts

Teritoriju kartes

Infrastruktūras kartes

Vides pārskats

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes

Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 1. 2013. gada 7. maijā plkst.9.30 - Sēļu pagasta pārvaldē, "Sēļu muiža",  Sēļi, Sēļu pagasts
 2. 2013. gada 7. maijā plkst.11.30 - Ramatas pagasta pārvaldē, "Ķīši", Ramata, Ramatas pagasts
 3. 2013. gada 7. maijā plkst.13.30 - Skaņkalnes bibliotēkā, Bērzu iela 2-19, Skaņkalnes pagasts
 4. 2013. gada 7. maijā plkst.15.30 - Mazsalacas novada Kultūras centrā, Rūjienas iela 1, Mazsalaca

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 8.05.2013. par Teritorijas plānojumu un līdz 27.05.2013. par Vides pārskatu nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV – 4215, vai iesniedzot Sēļu  vai Ramatas pagastu pārvaldēs, un norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Informācija pa telefonu 28653210 vai e-pastu: inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv     

Mazsalacas novada teritorijas plānojums un vides pārskats tiek izstrādāti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu
2013-02-06

Saskaņā ar Mazsalacas novada domes 2013.gada 4.februāra lēmumu Nr.3.,3 sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam pilnveidotā redakcija, nosakot tās publiskās apspriešanas termiņu no šā gada 4.februāra līdz 25.februārim. (paziņojums)

Ar Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam pilnveidotās redakcijas materiāliem no 4.februāra līdz 25.februārim var iepazīties

 • Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
 • Mazsalacas novada Sēļu un Ramatas pagastu pārvaldēs darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
 • Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā  - http://www.mazsalaca.lv/.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.pilnveidotās redakcijas materiāliem iespējams iesniegt līdz 2012.gada 25. februārim, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV – 4215.

Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • 2012.gada 18.februārī plkst.10.00 – Sēļu pagasta pārvaldē, "Sēļu muiža",  Sēļi, Sēļu pagasts
 • 2012.gada 18.februārī plkst.11.30 – Ramatas pagasta pārvaldē, "Ķīši", Ramata, Ramatas pagasts
 • 2012.gada 18.februārī plkst.13.30 –Skaņkalnes bibliotēkā, Bērzu iela 2-19, Skaņkalnes pagasts
 • 2012.gada 18.februārī plkst.15.00 – Mazsalacas Kultūras centrā, Rūjienas iela 1, Mazsalaca

Par Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadamizstrādi un par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona - Mazsalacas novada pašvaldības projektu vadītāja Inguna Zukure, telefons 28653210, e-pasts inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs - SIA „Livland”.

Mazsalacas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
Mazsalacas novada teritorijas plānojums - pilnveidotā redakcija 
2013-02-01

Mazsalacas novada pašvaldība ir saņēmusi teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju.

Teritoriju kartes

Infrastruktūras kartes

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par institūciju un privātpersonu saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, to verā ņemšanu un noraidīšanu

Vides pārskats

Informācija pa telefonu 28653210 vai e-pastu inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv               

Mazsalacas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
Semināri par Mazsalacas novada teritorijas plānojumu
2012-12-19

Mazsalacas novada pašvaldība organizē seminārus par Mazsalacas novada teritorijas plānojumu:

 1. 27.12.2012. plkst. 11.00 novada uzņēmējiem;
 2. 27.12.2012. plkst.12.00 nevalstisko organizāciju pārstāvjiem;
 3. 27.12.2012. plkst. 13.00 novada jauniešiem;
 4. 27.12.2012. plkst. 14.00 pašvaldības darbiniekiem.

Darba kārtība: Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu izvērtēšana

Semināri notiks Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā.

Pieteikties līdz 21.decembrim plkst.13.00

Laipni aicināti piedalīties visi interesenti! (paziņojums)

Mazsalacas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu
2012-11-22

Saskaņā ar Mazsalacas novada domes 2012.gada 21.novembra lēmumu Nr.19.,20 sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam 1.redakcijas Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma VIDES PĀRSKATA 1.redakcija, nosakot tās publiskās apspriešanas termiņu no 2012.gada 22. novembra līdz 2013.gada 2.janvārim. (paziņojums)

Ar Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam 1.redakcijas Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma VIDES PĀRSKATA 1.redakcijas materiāliem no 2012.gada 22. novembra līdz 2013.gada 2.janvārim var iepazīties

 • Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
 • Mazsalacas novada Sēļu un Ramatas pagastu pārvaldēs darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
 • Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā  - http://www.mazsalaca.lv.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. 1.redakcijas Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma VIDES PĀRSKATA 1.redakcijas materiāliem iespējams iesniegt līdz 2013.gada 2.janvārim, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV – 4215.

Vides pārskata 1.redakcija

Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam 1. redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma VIDES PĀRSKATA 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam 1. redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma VIDES PĀRSKATA 1.redakcijas
 • 2012.gada 5. decembrī plkst.10.00 – Sēļu pagasta pārvaldē, "Sēļu muiža",  Sēļi, Sēļu pagasts;
 • 2012.gada 5. decembrī plkst.11.30 – Skaņkalnes bibliotēkā, Bērzu iela 2-19, Skaņkalnes pagasts
 • 2012.gada 5. decembrī plkst.14.00 – Ramatas pagasta pārvaldē, "Ķīši", Ramata, Ramatas pagasts
 • 2012.gada 5. decembrī plkst.15.30 – Mazsalacas Kultūras centrā, Rūjienas iela 1, Mazsalaca 

Informācija pa telefonu 28653210 vai e-pastu: inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv              

Teritorijas plānojuma Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma VIDES PĀRSKATA 1.redakcijas izstrādātājs - SIA „Nagla IF”.

Mazsalacas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu
2012-10-31

Saskaņā ar Mazsalacas novada domes 2012.gada 17. oktobra lēmumu Nr.17.,15 sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam 1.redakcija, nosakot tās publiskās apspriešanas termiņu no šā gada 1. novembra līdz 20. decembrim.  (paziņojums)

Ar Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam 1.redakcijas materiāliem no 1. novembra līdz 20. decembrim var iepazīties: 

 • Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
 • Mazsalacas novada Sēļu un Ramatas pagastu pārvaldēs darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
 • Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā  - http://www.mazsalaca.lv.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. 1.redakcijas materiāliem iespējams iesniegt līdz 2012.gada 20. decembrim, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV – 4215.

Teritoriju kartes

Infrastruktūras kartes

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:
 • 2012.gada 5. decembrī plkst.10.00 – Sēļu pagasta pārvaldē, "Sēļu muiža",  Sēļi, Sēļu pagasts;
 • 2012.gada 5. decembrī plkst.11.30 – Skaņkalnes bibliotēkā, Bērzu iela 2-19, Skaņkalnes pagasts
 • 2012.gada 5. decembrī plkst.14.00 – Ramatas pagasta pārvaldē, "Ķīši", Ramata, Ramatas pagasts
 • 2012.gada 5. decembrī plkst.15.30 – Mazsalacas Kultūras centrā, Rūjienas iela 1, Mazsalaca 
Informācija pa telefonu 28653210 vai e-pastu: inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv              

Mazsalacas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
Ir iespēja iepazīties ar precizēto plānoto novada teritorijas izmantošanu!
2012-09-06

Mazsalacas novada pašvaldība ir saņēmusi precizēto teritorijas plānojuma darba variantu.

Sēļu ciema karte

Pantenes ciema karte

Ramatas ciema karte

Vērša ciema karte

Skaņkalnes pagasta ciema karte

 

Mazsalacas pilsētas karte 

Novada karte

Apbūves noteikumi

Informācija pa telefonu 28653210 vai e-pastu inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv            

Mazsalacas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
Ir iespēja iepazīties ar plānoto novada teritorijas izmantošanu!
2012-07-26

Mazsalacas novada pašvaldība ir saņēmusi jaunā teritorijas plānojuma darba variantu. Ar plānoto teritorijas izmantošanu līdz 15.augustam ikviens iedzīvotājs vai uzņēmējs var iepazīties:

 • mājas lapā www.mazsalaca.lv sadaļā Pašvaldība/sabiedrības līdzdalība  vai
 • Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā,
 • Sēļu pagasta pārvaldē, Sēļu pagastā,
 • Ramatas pagasta pārvaldē, Ramatas pagastā.

Priekšlikumus un iesniegumus par:

 • zemes sadalīšanu vai apvienošanu,
 • ēku būvniecību, rekonstrukciju, renovāciju,
 • teritorijas labiekārtošanu,
 • tuvākajos 12 gados plānotās teritorijas izmantošanas darbībām (piemēram, lauksaimniecisko zemju apmežošanu u.c.),
 • zemes dzīļu izmantošanas vai citas saimnieciskās darbības paplašināšanu vai uzsākšanu,
 • darbībām, kuras nevajadzētu atļaut kādā konkrētā teritorijā,

rakstiski iesniegt līdz 2012. gada 15. augustam Mazsalacas novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs.

Sēļu ciema karte

Ramatas ciema karte

 

Vērša ciema karte

Skaņkalnes ciema karte

Mazsalacas pilsētas karte

Novada karte

Apbūves noteikumi

Informācija pa telefonu 28653210 vai e-pastu inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv     

Mazsalacas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
Aicinām iesniegt priekšlikumus novada teritorijas plānojumam līdz 15.augustam
2012-07-19

Mazsalacas novada pašvaldība šobrīd veic jaunā teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādi. 

Novada teritorijas plānošanas procesa ietvaros tiek pārskatīti pašreizējie pilsētas un pagastu plānojumi un izstrādāti vienoti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Kāpēc iesaistīties teritorijas plānošanā un ko tas var mainīt novada dzīvē?

 1. Ja uzņēmums, fiziska persona vai pašvaldība plāno veikt zemes sadalīšanu, ēku būvniecību, rekonstrukciju, renovāciju, veikt teritorijas labiekārtošanu, paplašināt vai uzsākt zemes dzīļu izmantošanu vai citu saimniecisku  darbību, kā arī uzsākt citas teritorijas izmantošanas darbības, ir nepieciešams ievērot teritorijas plānojuma nosacījumus.
 2. Teritorijas plānojums tiek izstrādāts un apstiprināts turpmākajiem 12 gadiem, tāpēc nākotnē plānotās darbības nepieciešams iekļaut jaunajā plānojumā.
 3. Katram iedzīvotājam vai uzņēmumam šobrīd ir iespēja aizstāvēt savas intereses un izteikt priekšlikumus arī par darbību, kuru nevajadzētu atļaut kādā konkrētā teritorijā.
 4. Šis ir brīdis, kad varam izteikt savu viedokli un priekšlikumus gan par esošā plānojuma izmaiņām, gan jaunām idejām, tāpēc Mazsalacas novada iedzīvotāji un uzņēmēji tiek aicināti iesniegt priekšlikumus par teritorijas plānojuma apbūves noteikumiem un teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas noteikšanu.

Rakstiski iesniegumi iesniedzami līdz 2012. gada 15. augustam Mazsalacas novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs.

Ar spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem un saistošajiem noteikumiem var iepazīties mājas lapas www.mazsalaca.lv sadaļā Teritorijas plānojums vai Mazsalacas novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs darba laikā.

Informācija pa telefonu 28653210 vai e-pastu inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv.

Mazsalacas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
Konference "Par Mazsalacas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu"
2012-03-27

Darba kārtība:

10.00-10.15 Sabiedrības viedoklis par  teritorijas plānojumu un tā mērķi (Veldze Liepa SIA Livland)
10.15-10.30 Teritorijas plānojuma būtība (Veldze Liepa, Lāsma Lediņa SIA Livland)
10.30-10.45 Kafijas pauze
10.45-11.00 Pašvaldības darbinieku  līdzšinējā pieredze darbā ar teritoriju plānošanas dokumentiem
11.00-11.15 Sabiedrības līdzdalības loma teritorijas plānojuma izstrādes procesā (Veldze Liepa, Lāsma Lediņa SIA Livland)
11.15-11.30 Teritorijas plānojums, kā tūrisma un uzņēmējdarbības nozares attīstības instruments

Mazsalacas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Veldze Liepa, SIA "Livland"
2012-03-16

Mazsalacas novada dome 2011.gada 10.novembrī ir pieņēmusi lēmumu "Par Mazsalacas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu".

Par Teritorijas plānojuma izstrādi ir noslēgts līgums ar SIA „Livland”, kura ir uzsākusi  Mazsalacas novada Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādi.

Lai iepazīstinātu novada iedzīvotājus ar Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojumu, mērķi un galvenajiem uzdevumiem, Mazsalacas novada iedzīvotāji 2012.gada 30.martā plkst.10.00 tiek aicināti uz Teritorijas plānojuma izstrādes konferenci Mazsalacas novada Kultūras centrā.

Mazsalacas  novada Teritorijas plānojums  tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 "Mazsalacas  novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja, t.28653210
Paziņojums par Mazsalacas  novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam izstrādes uzsākšanu
2011-11-22

Mazsalacas novada dome 2011.gada 10.novembrī ir pieņēmusi lēmumu "Par Mazsalacas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu" (sēdes protokols nr.19, 2§) un līdz ar to tiek uzsākta Mazsalacas novada teritorijas plānojuma izstrāde.

Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Mazsalacas novada pašvaldības projektu vadītāja Inguna Zukure.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei iesniedzami Mazsalacas novada pašvaldībai Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV 4215, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Ar domes lēmumu apstiprināts teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevums. Darba uzdevumā noteikts izstrādes pamatojums, mērķis, galvenie uzdevumi un darba rezultāti.

Teritorijas plānojuma izstrādes termiņš ir 2013.gada 31.janvāris.

Svarīgākie darba posmi:

Teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrādāšana (2011. gada decembris– 2012.gada maijs).

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata pieprasīšana (2012. gada maijs- jūnijs).

Domes lēmums par teritorijas plānojuma 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un sabiedriskas apspriešanas pasākumiem, atzinumu saņemšanai (2012. gada jūlijs).

Sabiedriskās apspriešanas organizēšana un atzinumu pieprasīšana (2012. gada augusts- septembris).

Sabiedriskās apspriešanas posma rezultātu apkopošana, atzinumu saņemšana un analīze (2012. gada septembris- oktobris).

Izstrādātā teritorijas plānojuma iesniegšana pašvaldības domē. Domes lēmums par teritorijas plānojuma noteikšanu par galīgo redakciju vai pilnveidošanu vai noraidīšanu (2012. gada novembris).

Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas nosūtīšana Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai. Vidzemes plānošanas reģiona atzinums (2012. gada decembris-  2013.gada janvāris).

Mazsalacas  novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 "Mazsalacas  novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
-->