Mazsalacas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2030. gadam
2013-07-19

Mazsalacas novada pašvaldība ir saņēmusi Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas precizēta pēc Vidzemes plānošanas reģiona ieteikumiem.

Plānošanas dokumenta izstrādātājs: Mazsalacas novada pašvaldība, Pērnavas ielā 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV – 4215, sadarbībā ar SIA „Nagla IF” (telefons 29422056).

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Mazsalacas novada administratīvā teritorija (Mazsalacas pilsēta, Ramatas, Skaņkalnes, Mazsalacas un Sēļu pagasti).

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

Kartes

Informācija pa telefonu 28653210 vai e-pastu:inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv      

Mazsalacas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
Mazsalacas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2030. gadam
2013-06-03

Saskaņā ar Mazsalacas novada domes 2013. gada 27.maija lēmumu Nr. 10., 1 ir apstiprināts Mazsalacas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2030. gadam projekts un nodots Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.

Plānošanas dokumenta izstrādātājs: Mazsalacas novada pašvaldība, Pērnavas ielā 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV – 4215, sadarbībā ar SIA „Nagla IF” (telefons 29422056).

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Mazsalacas novada administratīvā teritorija (Mazsalacas pilsēta, Ramatas, Skaņkalnes, Mazsalacas un Sēļu pagasti).

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Kartes

Informācija pa telefonu 28653210 vai e-pastu:inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv      

Mazsalacas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
Paziņojums par Mazsalacas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2030. gadam publisko apspriešanu
2013-04-18

Saskaņā ar Mazsalacas novada domes 2013. gada 17. aprīļa lēmumu Nr. 7.,17 sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Mazsalacas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2030. gadam. Publiskās apspriešanas termiņš no 2013.gada 18. aprīļa līdz 2013. gada 15. maijam.

Plānošanas dokumenta izstrādātājs: Mazsalacas novada pašvaldība, Pērnavas ielā 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV – 4215, sadarbībā ar SIA „Nagla IF” (telefons 29422056).

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana:Mazsalacas novada administratīvā teritorija (Mazsalacas pilsēta, Ramatas, Skaņkalnes, Mazsalacas un Sēļu pagasti).

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Kartes

Publiskā apspriešana: Ar Mazsalacas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.- 2030. gadam materiāliem no 2013. gada 18. aprīļa līdz 15. maijam var iepazīties:
  1. Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
  2. Mazsalacas novada Sēļu un Ramatas pagastu pārvaldēs darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
  3. Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā - www.mazsalaca.lv .

Mazsalacas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2030. gadam sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  1. 2013. gada 7. maijā plkst. 9.30 Sēļu pagasta pārvaldē, "Sēļu muiža",  Sēļi, Sēļu pagasts
  2. 2013. gada 7. maijā plkst. 11.30 Ramatas pagasta pārvaldē, "Ķīši", Ramata, Ramatas pagasts
  3. 2013. gada 7. maijā plkst. 13.30 Skaņkalnes bibliotēkā, Bērzu iela 2-19, Skaņkalnes pagasts
  4. 2013. gada 7. maijā plkst. 15.30 Mazsalacas novada Kultūras centrā, Rūjienas iela 1, Mazsalaca.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 15.05.2013.: nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV – 4215, vai iesniedzot Sēļu vai Ramatas pagastu pārvaldēs, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Informācija pa telefonu 28653210 vai e-pastu: inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv     

Mazsalacas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
Paziņojums par Mazsalacas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu
2013-03-20

2013.gada 20.martā ar Mazsalacas novada domes lēmumu „Par Mazsalacas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu  (sēdes protokols Nr. 5., 16) ir uzsākta Mazsalacas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrāde, ir apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņš. Stratēģija ir ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments un tās izstrādi paredz Teritorijas attīstības plānošanas likums. Mazsalacas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam plānots izstrādāt līdz 2013.gada 15. Jūnijam.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzdevumi ir definēt Mazsalacas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, ilgtermiņa attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības perspektīvu. Stratēģijas izstrādāšanas procesā tiks izvērtēti un ņemti vērā Vidzemes plānošanas reģiona un Latvijas Republikas spēkā esošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, Mazsalacas novada attīstības  programma 2012.-2018.gadam, Mazsalacas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam.

Mazsalacas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes laikā tiks nodrošināta sabiedrības pārstāvju līdzdalība tās izstrādē, iesaistot iedzīvotājus darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs. Informācija par dokumentu izstrādes aktivitātēm būs pieejama Mazsalacas novada mājas lapā www.mazsalaca.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mazsalacas novada ziņas”.

Darba grupu dalībniekus aicinām pieteikties līdz 2013.gada 3.aprīlim, rakstot uz e-pastu inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv, zvanot pa telefonu 28653210 vai pieteikties personīgi Mazsalacas novada pašvaldībā pie lietvedības sekretāres.

Mazsalacas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta  Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 Mazsalacas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja
-->