Attīstības programmas izstrāde

Teritorijas plānojuma izstrāde

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde

2010.gada 27.decembrī ir noslēgta vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/IPIA/VRAA/042/069 starp Mazsalacas novada pašvaldību un Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” īstenošanu.
Projekts tiks realizēts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.
Projekta mērķis: Mazsalacas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana.
Projekta iesniedzējs: Mazsalacas novada pašvaldība.
Projekta realizācijas laiks: 27.12.2010.- 31.03.2013.
Galvenās aktivitātes.
1. Mazsalacas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrāde un publiskā apspriešana.
2. Mazsalacas novada teritorijas attīstības plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde un publiskā apspriešana.
3. Eksperta piesaiste stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai.
4. Publicitātes pasākumi - informācijas sniegšana, publikācijas pašvaldības mājas lapā www.mazsalaca.lv., preses relīzes laikrakstā „ Liesma”.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 50 000.00.
Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

2011.01.11., Inguna Zukure, projektu vadītāja
-->