Paziņojums par zemes gabala nodošanu atsavināšanai

Mazsalacas novada pašvaldība nodod atsavināšanai zemesgabalu, ar kadastra Nr. 9611 003 0015, 591,0 m2 kopplatībā, kas atrodas Meža ielā 1A, Mazsalacā, par nosacītu cenu Ls 872,80. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ar dokumentiem, kas apliecina pirmpirkuma tiesības vai Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantā pirmās daļas 1.punktā minētās personas pieteikumu par zemesgabala pirkšanu, lūdzam iesniegt viena mēneša laikā no sludinājuma izvietošanas dienas Mazsalacas novada pašvaldībai, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Tālrunis uzziņām 64207845.”

2011.10.26., NĪAN nodaļa
-->