Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka sakarā ar to, ka pašvaldība nav saņēmusi ciršanas apliecinājumus atsevišķām izsoles cirsmām, paredzētā cirsmu izsole 2012.gada 27.decembrī nenotiks. Iemaksātās nodrošinājuma summas tiks atmaksātas līdz 28.12.2012. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Izsoles interesentiem
2012-12-14

Cirsmu apskate notiks 20.12.2012. Pulcēšanās Mazsalacas novada pašvaldības domes ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, plkst. 10.00.

Paziņojums par cirsmu izsoli
2012-11-29 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod  pašvaldībai piederošas cirsmas:

  1. cirsma Nr. 1, kadastra apzīmējums 9631 001 0069, platība 0,4 ha;
  2. cirsma Nr. 2, kadastra apzīmējums 9631 001 0069, platība 0,2 ha;
  3. cirsma Nr. 3, kadastra apzīmējums 9631 001 0069, platība 1,4 ha;
  4. cirsma Nr. 4, kadastra apzīmējums 9631 001 0069, platība 1,2 ha;
  5. cirsma Nr. 5, kadastra apzīmējums 9631 001 0069, platība 0,7 ha;
  6. cirsma Nr. 6, kadastra apzīmējums 9631 001 0070, platība 2,1 ha;
  7. cirsma Nr. 7, kadastra apzīmējums 9631 001 0070, platība 3,8 ha;
  8. cirsma Nr. 8, kadastra apzīmējums 9631 001 0070, platība 2,2 ha,

par nosacītu cenu Ls 23 650,00 (divdesmit trīs tūkstoši seši simti piecdesmit lati, 00 sant.).

Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas - Ls 2365. Nodrošinājuma maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: pašvaldības reģistrācijas Nr.90009114167, banka: AS „Swedbank”, konta Nr. LV14HABA0551020371802, kods HABALV22.   

Cirsmu novērtējumi

Izsoles noteikumi

Izsole notiks 2012.gada 27.decembrī plkst. 10.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Informācija par cirsmām pa tālr. 64207845.
Vikotrs Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
-->