Paziņojums par izsoles rezultātiem
2012-11-23

Pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija  Ministru kabineta noteikumiem  Nr.515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.punktu, Mazsalacas novada pašvaldība paziņo, ka 2012.gada 16.novembrī rīkotajā izsolē nomas tiesības  par nomas maksu Ls 0,07 m2 mēnesī ir izsolītas uz šādām nekustamā īpašumā „Lībiešu pilskalns”, Skaņkalnes pag., nedzīvojamām  telpām (ēkas kadastra apzīmējums 9684 002 0312 002):
1) uz  telpu Nr.7,  21,4 m2, 
2) uz  telpu Nr.8,  11,1 m2,
3) uz telpu  Nr.9, 2,6 m2.

Vija Jaunalksne, Kancelejas vadītāja
Paziņojums par nomas tiesību izsoli
2012-10-31 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā pirmreizējā izsolē izsola nomas tiesībasuz šādām Mazsalacas novada pašvaldībai piederošām  nedzīvojamām telpām:

  1. Nr.2  – 6,4 m2 platībā,
  2. Nr.7 - 21,4 m2 platībā,
  3. Nr.8 – 11,1 m2 platībā,
  4. Nr.9 – 2,6 m2 platībā,

kas atrodas saimniecības ēkā „Lībiešu pilskalns”, Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā, ēkas kadastra apzīmējums 9684 002 0312 002 (1.pielikums).

Nosacītā nomas maksa: LVL 0.07 (bez PVN) par 1 m2 mēnesī.  Iznomāšanas termiņš līdz 12 gadiem.

Interesenti var veikt izsolāmās telpas apskati, iepriekš vienojoties ar Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas speciālistiem pa tālruni 64207845.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, katru darba dienu līdz 2012.gada 16. novembrim plkst. 10.00.

Nomas tiesību izsole notiks 2012.gada 16.novembrī  plkst. 10.15 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Izsoles solis Ls 0.01par 1 m2.

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts

Mazsalacas novada pašvaldība
-->