Par nomas tiesību izsoles rezultātiem
2012-10-19

2012.gada 17.oktobrī novada domes sēdē tika apstiprināti nedzīvojamo telpu "Ķīšos", Ramatā, Ramatas pagastā, nomas tiesību izsoles  rezultāti, un nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu 21,8 m2  ir piešķirtas personai  par nomas maksu Ls 1,00 (bez PVN) par 1 m2 mēnesī.

Vija Jaunalksne, Kancelejas vadītāja
Paziņojums par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli

„Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē izsola nomas tiesības šādai  Mazsalacas novada pašvaldībai piederošai   nedzīvojamai telpai ar platību 21,8 m2  (1.pielikums), kas atrodas „Ķīšos”, Ramatā, Ramatas pagastā,  Mazsalacas novadā, ēkas kadastra apzīmējums 9676 005 0099 001, mutiska pirmreizēja nomas tiesību izsole. Nosacītā nomas maksa: Ls 1,00 (bez PVN) par 1 m2 mēnesī.  Iznomāšanas termiņš līdz 12 gadiem.

Interesenti var veikt izsolāmās telpas apskati, iepriekš saskaņojot ar Ramatas pagasta pārvaldes vadītājas vietnieci Ingunu Liepiņu vai lietvedi Ritu Gluhu (tālrunis 64230602, e-pasts: ramatas.pp@ mazsalacasnovads.lv). 

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, katru darba dienu līdz 12.10.2012. plkst. 10:00. Pretendentu pieteikumu atvēršana notiks 2012.gada 12.oktobrī plkst.10.00. 

Nomas tiesību izsole notiks 2012.gada 12.oktobrī 10.15 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, mutiskā izsolē. Izsoles solis Ls 0,05par 1 m2. Nomas līguma projekts (2.pielikums).”

 1. pielikums 

 2. pielikums 

 3. pielikums

2012.09.28., Mazsalacas novada pašvaldība
-->