Paziņojums par izsoli
2013-11-28 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod  pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Sēļu sākumskola”, ar kadastra Nr. 9682 004 0165, kas sastāv no ēkas ar kopējo platību 965,7 mun zemesgabala 4,13 ha platībā, kas atrodas Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā par nosacītu cenu Ls 14 840,16 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit lati, 16 sant.) (21115,65 euro).

Nodrošinājums 10 % no nosacītās cenas - Ls 1484,02. Nodrošinājuma maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: pašvaldības reģistrācijas Nr.90009114167, banka: AS „Swedbank”, konta Nr. LV14HABA0551020371802, kods HABALV22.               

Izsole notiks 2014.gada 10.janvārī plkst.16.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.  Informācija par nekustamo īpašumu pieejama pa tālruni 29444413.

Izsoles noteikumi

Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
Paziņojums par izsoli
2012-10-26 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod  pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Sēļu sākumskola”, ar kadastra Nr. 9682 004 0165, kas sastāv no ēkas ar kopējo platību 965,7 mun zemesgabala 4,13 ha platībā, kas atrodas Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā par nosacītu cenu Ls 18550,20 (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit lati, 20 sant.).

Nodrošinājums 10 % no nosacītās cenas - Ls 1855,02. Nodrošinājuma maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: pašvaldības reģistrācijas Nr.90009114167, banka: AS „Swedbank”, konta Nr. LV14HABA0551020371802, kods HABALV22.               

Izsole notiks 2012.gada 17.decembrī plkst.14.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.  Informācija par dzīvokļa īpašumu pieejama pa tālruni 29444413.

Izsoles noteikumi

Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
-->