Paziņojums par izsoles rezultātiem

Pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija  Ministru kabineta noteikumiem  Nr.515
”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.punktu, Mazsalacas novada pašvaldība paziņo, ka 2011.gada 5.septembrī rīkotajā izsolē nomas tiesības  par nomas maksu Ls 0,07 m2 mēnesī ir izsolītas uz šādām nekustamā īpašumā „Lībiešu pilskalns”, Skaņkalnes pag., nedzīvojamām  telpām (ēkas kadastra apzīmējums 9684 002 0312 002):
1) uz  telpu Nr.1,  8,75 m2, 
2) uz  telpu Nr.2,  31,73 m2
3) uz telpu  Nr.3, 18,48 m2, 
4) uz telpu Nr.4,  23,20 m2,
5) uz telpu Nr.5, 19,4 m2,
6) uz telpu Nr.6, 21,61 m2, 
7) uz telpu Nr.7, 26,98 m2,
8) uz telpu Nr.8, 68,55 m2.

2011.09.27., Vija Jaunalksne, kancelejas vadītāja
Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsole

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē izsola nomas tiesības šādām Mazsalacas novada pašvaldībai piederošām nedzīvojamām telpām: saimniecības ēka, būves kadastra apzīmējums 9684 002 0312 002, telpa Nr.1- 8.75 m2 platībā, Nr.2 -31.73 m2 platībā, Nr.3 -18.48 m2 platībā, Nr.4 -23.2 m2 platībā, Nr.5-19.4 m2 platībā, Nr.6 -21.61 m 2 platībā, Nr.7-26.98 m2 platībā, Nr.8 -68.55 m2 platībā, Nr.9- 8.77 m2 platībā (pielikums), kas atrodas uz zemes vienības „Lībiešu pilskalns”, Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā, kadastra apzīmējums 9684 002 0312, mutiska pirmreizēja nomas tiesību izsole. Nosacītā nomas maksa: LVL 0.07 (bez PVN) par 1 m2 mēnesī. Iznomāšanas termiņš līdz 12 gadiem.
Interesenti var veikt izsolāmās telpas apskati, iepriekš saskaņojot ar Skaņkalnes pagasta pārvaldes vadītāju Arni Šteinbergu (t.29322319, e-pasts: arnis.steinbergs@mazsalacasnovads.lv).
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, katru darba dienu līdz 05.09.2011. plkst. 10.00. Pretendentu pieteikumu atvēršana notiks 2011.gada 5.septembrī plkst.10.00.
Nomas tiesību izsole notiks 2011.gada 5.septembrī 10.05 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, mutiskā izsolē. Izsoles soli Ls 0,01 par 1 m2. (izsoles noteikumi)(nomas līguma projekts)

2011.08.24., Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs  
-->