Nekustamā īpašuma „Veccēlēni” nomas tiesību izsole

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības iegūšanu uz nekustamo īpašumu „Veccēlēni”, Skaņkalnes pagasts, kadastra Nr. 9684 0040150, 0,89 ha platībā.
Izsole notiks 2011.  gada 7. jūlijā plkst. 14.00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit (izsoles noteikumi).
(paziņojums)

2011.06.22., Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
-->