Paziņojums par izsoli
2012-10-26 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod  pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu), ar kadastra Nr. 9684 900 0063, 73,5 mkopplatībā, kas atrodas Skaņkalnes ielā 8-7, Skaņkalnē, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov., par nosacītu cenu Ls 4062,39 (četri tūkstoši sešdesmit divi lati, 39 sant.).

Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas - Ls 406,24Nodrošinājuma maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: pašvaldības reģistrācijas Nr.90009114167, banka: AS „Swedbank”, konta Nr. LV14HABA0551020371802, kods HABALV22.   

Izsole notiks 2012.gada 17.decembrī plkst.15.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Informācija par dzīvokļa īpašumu pieejama pa tālruni 29183005.

Izsoles noteikumi

Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
-->