Paziņojums par izsoli
2014-03-27 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Atmodas”-14, ar kadastra Nr. 9682 900 0014, kas sastāv no no neizīrēta dzīvokļa ar kopējo platību 83,9 m2, atrodas Sēļos, Mazsalacas novadā, par nosacītu cenu 1300 euro.

Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas - 130 euro. Nodrošinājuma maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: pašvaldības reģistrācijas Nr. 90009114167, banka: AS „Swedbank”, konta Nr. LV14HABA0551020371802, kods HABALV22.   

Izsole notiks 2014.gada 28.aprīlī plkst. 15.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Informācija par dzīvokļa īpašumu pieejama pa tālruni 29444413.

Izsoles noteikumi

Liene Bogdanova, mājas lapas administratore
-->