Paziņojums par izsoli
2013-01-18

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošus zarus (izvietojuma plāns), 2601 m3, kas iegūti sakopjot demontēto dzelzceļa līnijas teritoriju Skaņkalnes pagastā.

Nosacītā cena LVL 3,20 (trīs lati 20 santīmi) par 1 (vienu) kurināmās šķeldas beramo kubikmetru  (bez PVN).

Visiem dalībniekiem, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums LVL 2000,00 pašvaldības kasē vai norēķinu kontā: AS "Swedbank", konta Nr. LV14HABA0551020371802, kods HABALV22.

Izsole notiks 2013. gada 4.februārī Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas iela 4, Mazsalacā, plkst.14.30.

Izsoles noteikumi

-->