Paziņojums par izsoles rezultātiem
2014-05-23

Mazsalacas novada pašvaldība paziņo, ka 2014.gada 12.maijā rīkotajā izsolē ir izsolīta nedzīvojamā telpa 20 m2 platībā,   kas atrodas  nekustamā īpašumā Rīgas iela 14-2A, Mazsalaca, Mazsalacas nov., kadastra apzīmējums 9611 900 0240, par nomas maksu 4,00 euro bez PVN par telpu mēnesī.

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija
Paziņojums par izsoli
2014-04-23 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā pirmreizējā izsolē izsola nomas tiesības Mazsalacas novada pašvaldībai piederošai nedzīvojamai telpai 20 m2 platībā, kas atrodas Rīgas ielā 14 -2A, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, kadastra Nr. 9611 900 0240. Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena): 4,00 euro (četri euro) par iznomāto telpu mēnesī. Iznomāšanas termiņš 5 gadi (iznomātājam ir tiesības termiņu pagarināt līdz 12 gadiem).

Interesenti var veikt izsolāmās telpas apskati, iepriekš vienojoties ar Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas speciālistiem pa tālruni 64207845.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, LV-4215, katru darba dienu līdz 2014.gada 12.maijam  plkst.13.45.

Nomas tiesību izsole notiks 2014.gada 12.maijā plkst. 15.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, mutiskā izsolē. Izsoles solis 0,40 euro.

Mazsalacas novada pašvaldības ēkā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, mutiskā izsolē. Izsoles solis 0,40 euro.

Telpas plāns

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija
Paziņojums par izsoles rezultātiem
2013-08-23

Mazsalacas novada pašvaldība paziņo, ka 2013.gada 5.augustā rīkotajā izsolē ir izsolīta nedzīvojamā telpa 20 m2 platībā,   kas atrodas  nekustamā īpašumā Rīgas iela 14-2A, Mazsalaca, Mazsalacas nov., kadastra apzīmējums 9611 900 0240, par nomas maksu Ls 2,80 (divi lati 80 sant.) bez PVN par telpu mēnesī.

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija
Paziņojums par izsoli
2013-07-18 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā pirmreizējā izsolē izsola nomas tiesības Mazsalacas novada pašvaldībai piederošai nedzīvojamai telpai 20 m2 platībā, kas atrodas Rīgas ielā 14 -2A, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, kadastra Nr. 9611 900 0240.

Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena): LVL 2.80 (bez PVN) par iznomāto telpu mēnesī. Iznomāšanas termiņš 1 gads (iznomātājam ir tiesības termiņu pagarināt līdz 5 gadiem). 

Interesenti var veikt izsolāmās telpas apskati, iepriekš vienojoties ar Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas speciālistiem pa tālruni 64207845.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, katru darba dienu līdz 2013.gada 5.augustam  plkst.13.45.

Nomas tiesību izsole notiks 2013.gada 5.augustā plkst. 14.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, mutiskā izsolē. Izsoles solis Ls 0,10.

Telpas plāns

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts 
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija
-->