Paziņojums par izsoles rezultātiem
2013-06-26

Mazsalacas novada pašvaldība paziņo, ka 2013.gada 15.maijā rīkotajā izsolē ir izsolīta nedzīvojamā telpa 9 m2 platībā,   kas atrodas  nekustamā īpašumā Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., būves kadastra Nr. 9611 001 0305 002, par nomas maksu Ls 3,00 (trīs lati) gadā.

Paziņojums par izsoli
2013-04-24 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā pirmreizējā izsolē izsola nomas tiesības Mazsalacas novada pašvaldībai piederošai nedzīvojamai telpai 9 m2 platībā (1.pielikums), kas atrodas Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, būves kadastra apzīmējums 9611 001 0305 002. Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena): LVL 3,00 (bez PVN) par visu telpu gadā. Iznomāšanas termiņš līdz 12 gadiem. Interesenti var veikt izsolāmās telpas apskati, iepriekš vienojoties ar Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas speciālistiem pa tālruni 64207845.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, katru darba dienu līdz 2013.gada 15.maijam plkst.13.15

Nomas tiesību izsole notiks 2013.gada 15.maijā plkst. 13.30 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, mutiskā izsolē. Izsoles solis Ls 0,10.

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts
-->