Paziņojums par izsoles rezultātiem
2014-01-24

Mazsalacas novada pašvaldība paziņo, ka 2014.gada 13.janvārī rīkotajā izsolē ir izsolīta nedzīvojamā telpa 92,3 m2 platībā, kas atrodas Rīgas ielā 14-2A, Mazsalacā, Mazsalacas nov. (ēkas kadastra apzīmējums 9611 900 0240), par nomas maksu 63,32 euro  (bez PVN) par telpu mēnesī.

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija
Paziņojums par izsoli
2013-12-20

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā pirmreizējā izsolē izsola nomas tiesības Mazsalacas novada pašvaldībai piederošai nedzīvojamai telpai 92,3 m2 platībā, kas atrodas Rīgas ielā 14 -2A, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, kadastra Nr. 9611 900 0240. Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena): Ls 44,50 (63,32 euro) (bez PVN) par iznomāto telpu mēnesī. Iznomāšanas termiņš 5 gadi (iznomātājam ir tiesības termiņu pagarināt līdz 12 gadiem).  

Interesenti var veikt izsolāmās telpas apskati, iepriekš vienojoties ar Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas speciālistiem pa tālruni 64207845.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, katru darba dienu līdz 2014.gada 10.janvārim  plkst.13.45.

Nomas tiesību izsole notiks 2014.gada 10.augustā plkst. 14.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, mutiskā izsolē. Izsoles solis Ls 2,00.

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts 

Telpu shēma

 

Pašvaldības mantas izsoles un atsavināšanas komisija

 

-->