Paziņojums par izsoli
2013-08-28

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka iela 31B, ar kadastra Nr. 9611 004 0007, kas sastāv no zemes vienības 4103 m2 platībā un dzīvojamās mājas, atrodas Mazsalacā, Mazsalacas novadā, par nosacītu cenu 7403,12 euro. Nodrošinājums 10 % no nosacītās cenas – 740,31 euro.

Izsoles noteikumi

Izsole notiks 2014.gada 28.jūlijā plkst. 15.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Pašvaldības mantas atsavināšanas  un izsoles komisija
-->