Paziņojums par izsoli
2013-08-28 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod  pašvaldībai piederošo nekustamoīpašumu Upes iela 2-3, ar kadastra Nr. 96110999242, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas 121,5 m2 platībā. Nekustamais īpašums tiek pārdots par nosacītu cenu Ls 3145,54.

Izsoles noteikumi

Nodrošinājums 10 % no nosacītās cenas - Ls 314,54. Nodrošinājuma maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: pašvaldības reģistrācijas Nr.90009114167, banka: AS „Swedbank”, konta Nr. LV14HABA0551020371802, kods HABALV22.               

Izsole notiks 2013.gada 14.oktobrī plkst. 14.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Mazsalacas novada pašvaldības mantas atsavināšanas  un izsoles komisija
Paziņojums par izsoli
2013-06-03 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod  pašvaldībai piederošo nekustamoīpašumu Upes iela 2-3, ar kadastra Nr. 96110999242, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas 121,5 m2 platībā. Nekustamais īpašums tiek pārdots par nosacītu cenu Ls 3495,05.

Izsoles noteikumi

Nodrošinājums 10 % no nosacītās cenas - Ls 349,50. Nodrošinājuma maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: pašvaldības reģistrācijas Nr.90009114167, banka: AS „Swedbank”, konta Nr. LV14HABA0551020371802, kods HABALV22.               

Izsole notiks 2013.gada 15.jūlijā plkst. 14.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Mazsalacas novada pašvaldības mantas atsavināšanas  un izsoles komisija
-->