Paziņojums par izsoli
2013-11-28

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod  pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pagastmāja”, ar kadastra Nr. 96840020109, Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā, kas sastāv no ēkas (bijusī pagasta padomes ēka) 201,2 m2 platībā, un 5 palīgēkām. Nekustamais īpašums tiek pārdots par nosacītu cenu Ls 7 500,00 (10671,54 euro).

Izsoles noteikumi

Nodrošinājums 10 % no nosacītās cenas - Ls 750. Nodrošinājuma maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: pašvaldības reģistrācijas Nr.90009114167, banka: AS „Swedbank”, konta Nr. LV14HABA0551020371802, kods HABALV22.               

Izsole notiks 2014.gada 10.janvārī plkst. 15.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Mazsalacas novada pašvaldības mantas atsavināšanas  un izsoles komisija
Paziņojums par izsoli
2013-08-28

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod  pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pagastmāja”, ar kadastra Nr. 96840020109, Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā, kas sastāv no ēkas (bijusī pagasta padomes ēka) 201,2 m2 platībā, un 5 palīgēkām. Nekustamais īpašums tiek pārdots par nosacītu cenu Ls 14010,45.

Izsoles noteikumi

Nodrošinājums 10 % no nosacītās cenas - Ls 1401,05. Nodrošinājuma maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: pašvaldības reģistrācijas Nr.90009114167, banka: AS „Swedbank”, konta Nr. LV14HABA0551020371802, kods HABALV22.               

Izsole notiks 2013.gada 14.oktobrī plkst. 16.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Mazsalacas novada pašvaldības mantas atsavināšanas  un izsoles komisija
Paziņojums par izsoli
2013-06-03  

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod  pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pagastmāja”, ar kadastra Nr. 96840020109, Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā, kas sastāv zemesgabala 0,885 ha platībā, uz kura atrodas ēkas (bijusī pagasta padomes ēka), klēts ēkas, kūts ēkas, nojumes ēkas, šķūņa ēkas un saimniecības ēkas. Nekustamais īpašums tiek pārdots par nosacītu cenu Ls 15567,17.

Izsoles noteikumi

Nodrošinājums 10 % no nosacītās cenas - Ls 1556,72. Nodrošinājuma maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: pašvaldības reģistrācijas Nr.90009114167, banka: AS „Swedbank”, konta Nr. LV14HABA0551020371802, kods HABALV22.               

Izsole notiks 2013.gada 15.jūlijā plkst. 16.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Mazsalacas novada pašvaldības mantas atsavināšanas  un izsoles komisija
-->