Paziņojums par izsoli
2013-06-03 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod  pašvaldībai piederošo nekustamoīpašumu „Lejasblāķi”, ar kadastra Nr. 96310040054, Mazsalacas pagastā, Mazsalacas novadā, kas sastāv zemesgabala 0,8084 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja un kūts ēkas. Nekustamais īpašums tiek pārdots par nosacītu cenu Ls 3833,10.

Izsoles noteikumi

Nodrošinājums 10 % no nosacītās cenas - Ls 383,31. Nodrošinājuma maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: pašvaldības reģistrācijas Nr.90009114167, banka: AS „Swedbank”, konta Nr. LV14HABA0551020371802, kods HABALV22.               

Izsole notiks 2013.gada 15.jūlijā plkst. 15.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Mazsalacas novada pašvaldības mantas atsavināšanas  un izsoles komisija
-->