Paziņojums par izsoli
2013-01-18 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, neapbūvētu zemes gabalu – „Kadiķi”, (kadastra Nr.9684 005 0011),  kas atrodas Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala 7,23 ha platībā, kadastra apzīmējums 9684 005 0009.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena LVL 5665,60 (pieci tūkstoši seši simti sešdesmit pieci lati, 60 santīmi).

Visiem dalībniekiem, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā  no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. Ls 566,56  (pieci simti sešdesmit seši lati, 56 santīmi)  pašvaldības kasē vai norēķinu kontā: AS "Swedbank", konta Nr. LV14HABA0551020371802, kods HABALV22.

Izsole notiks 2013.gada 13.martā plkst. 13.45 Mazsalacas novada pašvaldības telpās.

Izsoles noteikumi

-->