Paziņojums par izsoles rezultātiem
2013-02-25

Mazsalacas novada pašvaldība paziņo, ka 2013.gada 4.februārī rīkotajā izsolē ir izsolīta nedzīvojamā telpa 34,8 m2 platībā,   kas atrodas  nekustamā īpašumā „Agrosēļi”, Sēļos, Sēļu pag., Mazsalacas nov., būves kadastra Nr.9682 004 0090 007, par nomas maksu Ls 10,00 (desmit lati) gadā.

Paziņojums par izsoli
2013-01-18

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā pirmreizējā izsolē izsola nomas tiesības Mazsalacas novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu: 34,8 m2 platībā, (plāns) kas atrodas ēkā „Agrosēļi”, Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā, ēkas kadastra apzīmējums 9682 004 0090 007.

Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena): LVL 10,00 (bez PVN) par visu telpu gadā. Iznomāšanas termiņš līdz 12 gadiem. 

Interesenti var veikt izsolāmās telpas apskati, iepriekš vienojoties ar Sēļu pagasta pārvaldes vadītāju V.Kalniņu pa tālruni 29444413.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, katru darba dienu līdz 2013.gada 4.februārim plkst.13.45

Nomas tiesību izsole notiks 2013.gada 4.februārī plkst. 14.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Izsoles solis Ls 0,10.

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts
-->