Paziņojums par izsoles rezultātiem
2014-05-23

Mazsalacas novada pašvaldība paziņo, ka 2014.gada 12.maijā rīkotajā izsolē ir izsolīta nedzīvojamā telpa 21,3 m2 platībā, kas atrodas "Garāžās Lībiešos", Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov., kadastra apzīmējums 9684 002 0281 001, par nomas maksu 1,42 euro bez PVN par telpu mēnesī.

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija
Paziņojums par izsoli
2014-04-23 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā pirmreizējā izsolē izsola nomas tiesības Mazsalacas novada pašvaldībai piederošai nedzīvojamai telpai 21,3 m2 platībā, kas atrodas „Garāžas Lībiešos”, Skaņkalnes pag., Mazsalacas novadā, būves kadastra apzīmējums 9684 002 0281 001. Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena): 1,42 euro (bez PVN) par iznomāto telpu mēnesī. Iznomāšanas termiņš  līdz 12 gadiem.

Interesenti var veikt izsolāmās telpas apskati, iepriekš vienojoties ar Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas speciālistiem pa tālruni 64207845.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, LV-4215, katru darba dienu līdz 2014.gada 12.maijam  plkst.15.45.

Nomas tiesību izsole notiks 2014.gada 12.maijā plkst. 16.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, mutiskā izsolē. Izsoles solis 0,10 euro.

Telpas shēma

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts

Mazsalacas novada pašvaldības mantas atsavināšanas  un izsoles komisija
Paziņojums par izsoles rezultātiem
2013-10-24

Mazsalacas novada pašvaldība paziņo, ka 2013.gada 30.septembrī rīkotajā izsolē ir izsolīta nedzīvojamā telpa 21,3 m2 platībā, kas atrodas "Garāžās Lībiešos", Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov., kadastra apzīmējums 9684 002 0281 001, par nomas maksu Ls 3,10 (EUR 4,41) bez PVN par telpu mēnesī.

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija
Paziņojums par izsoli
2013-09-24 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā pirmreizējā izsolē izsola nomas tiesības Mazsalacas novada pašvaldībai piederošai nedzīvojamai telpai 21,3 m2 platībā (shēma), kas atrodas „Garāžas Lībiešos”, Skaņkalnes pag., Mazsalacas novadā, būves kadastra apzīmējums 9684 002 0281 001. Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena): LVL 1,00 (bez PVN) par iznomāto telpu mēnesī. Iznomāšanas termiņš  līdz 12 gadiem.

Interesenti var veikt izsolāmās telpas apskati, iepriekš vienojoties ar Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas speciālistiem pa tālruni 64207845.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, katru darba dienu līdz 2013.gada 30.septembrim  plkst. 15.45

Nomas tiesību izsole notiks 2013.gada  30.septembrī plkst. 16.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, mutiskā izsolē. Izsoles solis Ls 0,10.

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts  

Mazsalacas novada pašvaldības mantas atsavināšanas  un izsoles komisija
Paziņojums par izsoli
2013-08-23 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā pirmreizējā izsolē izsola nomas tiesības Mazsalacas novada pašvaldībai piederošai nedzīvojamai telpai 21,3 m2 platībā (shēma), kas atrodas „Garāžas Lībiešos”, Skaņkalnes pag., Mazsalacas novadā, būves kadastra apzīmējums 9684 002 0281 001. Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena): LVL 1,00 (bez PVN) par iznomāto telpu mēnesī. Iznomāšanas termiņš  līdz 12 gadiem.

Interesenti var veikt izsolāmās telpas apskati, iepriekš vienojoties ar Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas speciālistiem pa tālruni 64207845.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, katru darba dienu līdz 2013.gada 10.septembrim  plkst.13.45

Nomas tiesību izsole notiks 2013.gada  10.septembrī plkst. 14.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, mutiskā izsolē. Izsoles solis Ls 0,10.

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts  

Mazsalacas novada pašvaldības mantas atsavināšanas  un izsoles komisija
-->