Paziņojums par izsoli
2013-02-06 

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod  pašvaldībai piederošas cirsmas: cirsma Nr. 1, kadastra apzīmējums 9631 001 0069, platība 0,4 ha; cirsma Nr. 2, kadastra apzīmējums 9631 001 0069, platība 0,2 ha; cirsma Nr. 3, kadastra apzīmējums 9631 001 0069, platība 1,4 ha, par nosacītu cenu Ls 14903,00.

Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas - Ls 1490,30. Nodrošinājuma maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: pašvaldības reģistrācijas Nr. 90009114167, banka: AS „Swedbank”, konta Nr. LV14HABA0551020371802, kods HABALV22.   

Izsole notiks 2013.gada 25.februārī plkst.11.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Informācija par cirsmām pa tālr. 64207845.”

Cirsmas Nr. 1 novērtējums

Cirsmas Nr. 2 novērtējums

Cirsmas Nr. 3 novērtējums

Izsoles noteikumi

-->