„Mazo arhitektūras formu izgatavošana un uzstādīšana Skaņākalna  parkā”
Precizējumi nolikumam
2012-08-31

4.6. Iepirkumā Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, iepirkumu komisijai jāiesniedz (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad zemāk minētās Izziņas iesniedzamas par katru personas grupas locekli atsevišķi) izziņas:

4.6.1. Izziņu, ko ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas izsniegusi Latvijas (Valsts ieņēmumu dienests) un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

4.7. Ja Pretendents termiņā iesniedz 4.6.1. punktā minēto izziņu, Pasūtītājs pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz 4.6.1. punktā minētās izziņu, vai Pasūtītājs ir konstatējis, ka Pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu un atrodas likvidācijas stadijā, Pasūtītājs noraida šī Pretendenta piedāvājumu un pieprasa 4.6. punktā noteiktās izziņas nākošajam Pretendentam ar viszemāko cenu no piedāvājumiem.

Nolikums (precizēts 30.08.2012.)

Viktors Kalniņš, komisijas vadītājs
-->