„Mazsalacas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”
2012-03-29

Pielikumi 1 (zip)

Pielikums 2

Pielikums 3

Jautājumi un atbildes
2012-04-13

1.JAUTĀJUMS: Lūdzam detalizēti paskaidrot abreviatūru „BALABA7”.
ATBILDE: “Abreviatūra” “BALABA7” (vai “BLB7”) ir gaismekļa vadības bloks, kas nodrošina dimmēšanas (gaismas līmeņa un jaudas regulēšanas) un ieslēgšanas – izslēgšanas funkciju sinhronizāciju, kā arī pēc nepieciešamības astronomisko pulksteņu un fotoreleju sinhronizāciju.
2.JAUTĀJUMS: Lūdzam detalizēti paskaidrot, ko nozīme funkcija „astronomiskais”.
ATBILDE: Termins “astronomiskais pulkstenis” ir diezgan plaši izplatīts, pazīstams un elektronikā lietojams. Funkcija “astronomiskais” attiecas un pulksteni, kas papildus vienkāršai laika uzskaites funkcijai ir parametrēti pēc tā ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Tehniski to ir iespējams realizēt dažādos veidos un katram pretendentam būtu jāpārzina, kādā veidā tas tiek realizēts viņa piedāvājumā. Papildus šī funkcija pulkstenim nodrošina datus (vai datu bāzi) par saullēktu un saulrietu konkrētā ģeogrāfiskā vietā, kurā pulkstenis atrodas (arī šo datu pieejamību ir iespējams realizēt dažādos veidos).
3.JAUTĀJUMS: Lūdzam detalizēti aprakstīt, kādus parametrus jāprogrammē fotorelejam.
ATBILDE: Fotorelejam galvenais parametrs ir: min/max apgaismojums, lai nodrošinātu iesl./izsl. funkciju. Precīzi dati doti nolikuma 2.1.2. un 2.1.3., kā arī 4.2.4. un 4.2.5. punktos, kā arī atbildēs uz 4. un 5. jautājumu.
4.JAUTĀJUMS: Lūdzam paskaidrot, kā tiek novērsta nesinhrona gaismekļu ieslēgšana (kas var izveidot bīstamu situāciju uz ceļa) ņemot vērā, ka tas tiek nodrošināts ar atsevišķiem fotorelejiem? Lūdzam aprakstīt, kā tiek sinhronizēti atsevišķu gaismekļu astronomiskie pulksteņi, lai novērstu gaismekļu nesinhronu ieslēgšanu un izslēgšanu?
ATBILDE: Šis ir jautājums, uz kuru ir jāatbild katram pretendentam savā piedāvājumā. Jo tehniskie paņēmieni ir vairāki, kā to ir iespējams realizēt. Piedāvājumā pretendentam ir uzskatāmi jāparāda kādā veidā viņš piedāvā nodrošināties un novērst iespējamo “gaismas mūziku” uz ielas.
5.JAUTĀJUMS: Lūdzam detalizēti aprakstīt programmējama fotoreleja funkcijas, ekspluatācijas un darbības parametrus.
ATBILDE: Fotoreleju funkcijas ir aprakstītas lielā daļā elektronikas, elektrotehnikas mācību grāmatās un ir pieejama ļoti vispusīga un plaša tehniskā informācija internetā.  Īss atgādinājums - fotoreleja galvenā funkcija būs nodrošināt ieslēgšanu – izslēgšanu, kas jau atbildēts 4-jā jautājumā. Par cik runa ir par ielu apgaismojuma vadību, tad ir jānodrošina sinhronizācija ar astronomisko pulksteni un savā starpā. Ir vairāki tehnologiski paņēmieni kā to ir iespējams realizēt. Tas, kuru paņēmienu izmantojat, Jums ir jānorāda savā piedāvājumā.  Precīzi dati ir doti nolikuma 2.1.2. un 2.1.3. kā arī 4.2.4. un 4.2.5. punktos, kā arī atbildē uz 3.jautājumu.
6.JAUTĀJUMS: Lūdzam detalizēti aprakstīt, ko nozīme funkcija „256 step-dim” - tie ir laika intervāli vai dimmēšanas soļi?
ATBILDE: Termins “step-dim” ir diezgan izplatīts elektronikā un gaismas tehnikā, tas nozīmē “dimmēšanas” soļi. Diemžēl, tas ir aizgūts no angļu valodas un nav latviskojams, gluži kā daudzi citi tehniskie termini, ieskaitot terminu “dimmēšana”, “soft starteri” un daudzi, daudzi citi. Atvainojamies par šo angliskojumu!

Viktors Kalniņš, komisijas vadītājs
2012-04-11

JAUTĀJUMS: Vai apgaismojuma daudzuma aprēķinus ir nepieciešams veikt katrai ielai individuāli, vai arī pietiek, ja aprēķins ir taisīts vienai ielai, kur ir redzami visi Jūsu interesējošie dati? Tā kā stabu augstums, gaismekļi un praktiski arī attālums starp stabiem ir vienāds, aprēķins vienai ielai atspoguļotu apgaismojuma daudzumu arī pārējas ielās.

ATBILDE: Aprēķins vienai ielai nav piemērots, jo ir dažādi attālumi starp balstiem, kā arī svarīgākais - dažādās ielās ir dažādas ielu apgaismojuma kategorijas. Var, protams, izmantot vienu aprēķinu pie vienādiem parametriem: attālums starp balstiem, ielas apgaismojuma kategorija, ielas parametri. Ja šādi rīkojas, tad ir jānorāda uz kurām ielām attiecas aprēķins. Aprēķinos ir jābūt uzskatāmi redzamam, ka katrā konkrētā ielā atbilstoši tās parametriem tiek nodrošināta apgaismojuma kategorija.

JAUTĀJUMS: Vai ir kādi norādījumi, formulas vai vadlīnijas pēc kā tiek aprēķināts CO2 samazinājums aizstājot esošos gaismekļus ar LED gaismekļiem?

ATBILDE: Vadlīnijas CO2 samazinājuma aprēķinam ir atrodamas Vides un regionālās attīstības ministrijas mājas lapā, sadaļā pie KPFI programmām, konkrēti pie programmas "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā".

Viktors Kalniņš, komisijas vadītājs
-->