2011.04.28.

Pielikumi 1 (zip)

Pielikumi 2 (zip)

Pielikumi 3 (zip)

Pielikumi 4 (zip)

Pielikumi 5 (zip)

Pielikumi 6 (zip)

Pielikumi 7 (zip)

Būvdarbu apjomi (papildināts ar 1.11 02.05.2011.)

Būvlaukuma ģenerālplāns (precizēts 02.05.2011.)

Paskaidrojuma raksts (precizēts 02.05.2011.)

Nolikuma precizējums

Nolikums

Iepirkuma ”Mazsalacas pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. MNP 2011/10 ELFLA) nolikumā 1.5., 6.1., 7.3. un 9.1.1. punktos izdarīt grozījumus datumos (2011. gada 30. maijs uz 2011. gada 20.jūniju), jo pagarināts pieteikšanas termiņš, sakarā ar darba apjomu precizēšanu.
Iepirkuma ”Mazsalacas pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. MNP 2011/10 ELFLA) nolikumā 1.5., 6.1., 7.3. un 9.1.1. punktus izteikt sekojoši:
1.5. Piedāvājumu iesniegšana līdz 2011.gada 20. jūnijam plkst. 11:00.
6.1. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2011. gada 20. jūnijam plkst. 11:00 (pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam) Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 08:00- 12:00 un 13:00- 17:00.
7.3.Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:
Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs;
Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;
Atzīme ”Piedāvājums iepirkumam ”Mazsalacas pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. MNP 2011/10 ELFLA). Neatvērt līdz 2011. gada 20. jūnijam plkst. 11.00”.
9.1.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2011. gada 20. jūnijā plkst.11:00 Mazsalacas novada pašvaldība, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, sēžu zāle.

2011.05.26., Viktors Kalniņš, komisijas vadītājs
Jautājumi un atbildes 

 Būvdarbu apjomos neparādās PVC konstrukcijas durvju-logu bloku montāža, kas iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkuma tabulā uzrādīta 1.2.7. un 1.2.8. punktā.

 Būvdarbu apjomos papildus iekļaut pozīcijas 1.1.1. un 1.1.2., kuras uzrādītas pielikumā.

Pielikums

 Būvdarbu apjomos neparādās atpūtas krēslu bez atzveltnes, atkritumu urnas un ceļazīmes pamatnes ierīkošanas darbu
apjomi.

 Būvdarbu apjomos papildus iekļaut 1.1 Mazās arhitektūras formas apakšpozīcijas (1.1.1-1.1.3). Skatīt pielikumā.

 Pielikums 

 Būvdarbu apjomos neparādās bruģakmens ieseguma ierīkošanas darbu apjomi.

 Būvdarbu apjomos papildus iekļaut 1.2 Ceļi un laukumi apakšpozīcijas (1.2.1-1.2.4). Skatīt pielikumā.

2011.05.26., Viktors Kitajevs, SIA „BELSS”
-->