2014-04-07

1.JAUTĀJUMS: "Vai nolikuma 5.2.1. punktā pieredzi iespējams pierādīt ar pasūtītāja pozitīvām atsauksmēm, kurās norādīts objekts, platība un tehniskā projekta izmaksas?"

ATBILDE: Nē, jo saskaņā nolikuma 8.4.punktu, pretendents iesniedz pretendenta izstrādāto un attiecīgās būvvaldes akceptēto tehnisko projektu sarakstu (nolikuma 4.pielikums), kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 5.2.1.punktam, klāt pievienojot 2 (divas) pieredzi apliecinošo projektu akcepta lapu kopijas, kur redzams akcepta zīmogs, būvprojekta vadītāja apliecinājums un rakstlaukums (4.pielikums).

Iepirkuma komisija, piezvanot kontaktpersonai, var pārbaudīt pretendenta pieredzi.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
-->