Nr.p.k. 

 Darba kārtība

 Lēmums

 1.

 Par izpilddirektora pārskatu par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā no 18.12.2014. līdz 21.01.2015.  Lasīt

 2.

 ar domes priekšsēdētāja ziņojumu par paveikto sēžu starplaikā no 18.12.2014. līdz 21.01.2015.  Lasīt

 3.

 Par biedrības „R.E.G.” iesniegumu  Lasīt

 4.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes Ziedu iela 4, Mazsalacā, iznomāšanu  Lasīt

 5.

 Par zemes vienības Kameņu iela 1, Mazsalacā, nodošanu atsavināšanai  Lasīt

 6.

 Par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu Ramatas pagastā  Lasīt

 7.

 Par atkārtotas izsoles rīkošanu nekustamajam īpašumam ‘’Mētras”, Mazsalacas pagastā  Lasīt

 8.

 Par nosaukuma „Graudiņi” piešķiršanu būvju īpašumam  Lasīt

 9.

 Par nekustamā īpašuma „Ūcīši”, Sēļu pag., nodošanu atsavināšanai  Lasīt

 10.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam „Dabri” un dzīvokļu īpašumam „Druvas”-18, Sēļu pagastā  Lasīt

 11.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam „Vecgaliņas”, Sēļu pagastā un „Lībieši 16”, Skaņkalnes pagastā  Lasīt

 12.

 Par nosaukuma „Runcēni” piešķiršanu būvju īpašumam  Lasīt

 13.

 Par kokmateriālu izsoles rezultātu apstiprināšanu  Lasīt

 14.

 Par fotokonkursa „Mans Mazsalacas novads” nolikuma apstiprināšanu  Lasīt

 15.

 Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2011.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Mazsalacas novadā” pieņemšanu  Lasīt

 16.

 Par biedrības „Sporta un interešu klubs „RO”” iesniegumu  Lasīt

 17.

 Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā  Lasīt

 18.

 Par pamatskolas „UniVersum” iesniegumu  Lasīt

 19.

 Par profesionālās izglītības klases atvēršanu 2015/2016.mācību gadam  Lasīt

 20.

 Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā  Lasīt

 21.

 Par grozījumiem Mazsalacas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību mēnešalgu un amatu sarakstā  Lasīt

 22.

 Par 17.12.2014. saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi 2014.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pakalpojumu „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Mazsalacas novadā” precizēšanu  Lasīt

 23.

 Mazsalacas novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu  Lasīt

 24.

 Par finansējuma piešķiršanu novada uzņēmēju un zemnieku sarīkojumam  Lasīt

 25.

 Par nekustamo īpašumu  apvienošanu Rūjienas ielā 1  Lasīt

 26.

 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina dzēšanu nekustamajam īpašumam „Sūnēni”, Skaņkalnes pag.

 Lasīt

 27.

 Par nosaukuma „Bērzkalni” piešķiršanu būvju īpašumam  Lasīt

 28.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam „Dadzīši” un „Indrāni”, Mazsalacas pagastā  Lasīt

 29.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam Dzirnavu ielā 5A, Mazsalacā  Lasīt

 30.

 Par izmaksām uz vienu skolēnu vai audzēkni pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadā Mazsalacas novada izglītības iestādēs  Lasīt

 31.

Par nomaksas pirkuma līguma laušanu  Lasīt

 32.

 Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 ”Par  sociālās  palīdzības  pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā””precizēšanu  Lasīt
-->