Nr.p.k. 

 Darba kārtība

 Lēmums

 1.

Par Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas tarifikācijas sarakstu apstiprināšanu  Lasīt 

 2.

Par degvielas patēriņa normu apstiprināšanu pašvaldības autotransportam  Lasīt

 3.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas projektā  Lasīt

 4.

Par Mazsalacas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu  Lasīt

 5.

Par valsts 2015.gadam piešķirtās mērķdotācijas Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu  Lasīt

 6.

Par valsts 2015.gadam piešķirtās mērķdotācijas Mazsalacas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu  Lasīt

 7.

Par valsts 2015.gadam piešķirtās mērķdotācijas Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu  Lasīt

 8.

Par pamatskolas „UniVersum” iesniegumu  Lasīt

 9.

Par Mazsalacas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu  Lasīt
-->