Nr.p.k. 

 Darba kārtība

 Lēmums

 1.

Par izpilddirektora pārskatu par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā no 19.02.2015. līdz 18.03.2015.

 Lasīt

 2.

Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā

 Lasīt

 3.

Par pašvaldībai piederošā traktora P14507  (zāles pļāvēja) nodošanu atsavināšanai

 Lasīt

 4.

Par pamatlīdzekļa iekļaušanu pašvaldības bilancē

 Lasīt

 5.

Par nekustamā īpašuma „Kastaņi” sadalīšanu un nosaukuma „Vanagnadziņi” piešķiršanu  Lasīt

 6.

Par zemnieku saimniecības „Rūķi” iesniegumu  Lasīt

 7.

Par pašvaldībai piekrītošās zemes Muižas ielā 2, Mazsalacā, iznomāšanu  Lasīt

 8.

Par grozījumiem 2010.gada 19.maija noteikumos „Mazsalacas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi”  Lasīt

 9.

Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ūcīši”, Sēļu pag.  Lasīt

 10.

Par ieguldījumu SIA „Banga KPU” pamatkapitālā  Lasīt

 11.

Par domes priekšsēdētāja Harija Rokpeļņa komandējumu uz Vāciju  Lasīt

 12.

Par 21.01.2015. lēmuma Nr.1.15 „Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2011.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Mazsalacas novadā” pieņemšanu” atcelšanu  Lasīt

 13.

Par Mazsalacas novada Kultūras centra sniegto pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu  Lasīt

 14.

Par nolikuma „Salacas balsis - 2015” apstiprināšanu  Lasīt

 15.

Par Latvijas airēšanas federācijas iesniegumu  Lasīt

 16.

Par saistošo noteikumu „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Mazsalacas novadā” pieņemšanu  Lasīt

 17.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vēverīši”, Mazsalacas pagastā  Lasīt

 18.

Par grozījumiem  Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas tarifikācijā  Lasīt

 19.

Par dzelzceļa līnijas apauguma izsoles rezultātu ap stiprināšanu  Lasīt

 20.

Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Mazsalacas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu  Lasīt

 21.

Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Upes iela 2-2, Mazsalaca  Lasīt
-->