Nr.p.k. 

 Darba kārtība

 Lēmums

 1.

 Par izpilddirektora pārskatu par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā no 22.01.2015. līdz 18.02.2015.

 Lasīt

 2.

 Par domes priekšsēdētāja ziņojumu par paveikto sēžu starplaikā no no 22.01.2015. līdz 18.02.2015.

 Lasīt

 3.

 Par platības precizēšanu zemes vienībai „Runcēni”

 Lasīt

 4.

 Par Mazsalacas novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu

 Lasīt

 5.

 Par dzīvojamās ēkas atdošanu likumīgajam īpašniekam  Lasīt

 6.

 Par nekustamā īpašuma „Jaunķīši”, sadalīšanu un nosaukuma „Ķīsīši” piešķiršanu

 Lasīt

 7.

 Par grozījumiem Mazsalacas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu sarakstā

 Lasīt

 8.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Ceriņu pļavas”, Ramatas pagastā, iznomāšanu

 Lasīt

 9.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Pretī Krūmiņiem”, Sēļu pagastā, iznomāšanu  Lasīt

 10.

 Par pašvaldības nekustamā īpašuma nedzīvojamās telpas „Garāžas Lībiešos”, telpu nomas līguma pārslēgšanu

 Lasīt

 11.

 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Mieriņi”  Lasīt

 12.

 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ozoli”  Lasīt

 13.

 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienību „Jaunapsītes”

 Lasīt

 14.

 Par pamatlīdzekļu iekļaušanu pašvaldības bilancē  Lasīt

 15.

 Par izsoles rīkošanu dzelzceļa līnijas apauguma izstrādei  Lasīt

 16.

 Par pašvaldības dalību Vidzemes Tūrisma asociācijā  Lasīt

 17.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Vīboti”, Sēļu pagasts, iznomāšanu  Lasīt

 18.

 Par ikgadējo atvaļinājumu domes priekšsēdētājam  Lasīt

 19.

 Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Druvas”-1, Sēļi, Sēļu pag.  Lasīt

 20.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Garauši”, Sēļu pag. un „Lejasjenkas”, Mazsalacas pag., iznomāšanu  Lasīt

 21.

 Par Mazsalacas novada pašvaldības  maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu

 Lasīt

 22.

 Par grozījumiem Mazsalacas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā  Lasīt

 23.

 Par mēnešalgas apstiprināšanu Mazsalacas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam  Lasīt

 24.

 Par pašvaldības dzīvokļa Upes ielā 2 nodošanu atsavināšanai  Lasīt

 25.

 Par dalību Latviešu Fonda izsludinātajā 2015. gada projektu konkursā  Lasīt

 26.

 Par atļauju rīkot slēpošanas sacensības „Mazsalacas aplis

 Lasīt

 27.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Vērša centrs”, Ramatas pagastā, iznomāšanu  Lasīt

 28.

 Par saistošo noteikumu „Par Mazsalacas novada    pašvaldības budžetu 2015.gadam” pieņemšanu  Lasīt

 29.

 Par grozījumiem  2014.gada 16.jūlijā sēdes lēmumā  Nr.14.30 „Par nokavēto nekustamā īpašuma  nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā apturēšanu”  Lasīt
-->