Nr.p.k. 

 Darba kārtība

 Lēmums

 1.

Par domes priekšēdētāja pārskatu par paveikto sēžu starplaikā no 19.03.2015. līdz 15.04.2015.  Lasīt

 2.

Par platības precizēšanu zemes vienībai „Jaunapsītes”  Lasīt

 3.

Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Ciemats (mazdārziņi), Skaņkalnes pag., iznomāšanu  Lasīt

 4.

Par nosaukuma „Dzintari 5”, piešķiršanu būvju īpašumam  Lasīt

 5.

Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Sarmas”, Sēļu pagastā, iznomāšanu  Lasīt

 6.

Par zemes vienības „Sniedzēni”, Skaņkalnes pagastā, patapinājumu  Lasīt

 7.

Par SIA „Banga KPU” 2014.gada pārskata apstiprināšanu  Lasīt

 8.

Par atbalstu biedrības „Jauniešu vētra” dalībai Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā  Lasīt

 9.

Par Rūjienas novada sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem  Lasīt

 10.

Par pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistru aktualizēšanu  Lasīt

 11.

Par dalību projektā „PROTI un DARI”  Lasīt

 12.

Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Skaņkalnes iela 2-2, Skaņkalne, Skaņkalnes pag.  Lasīt

 13.

Par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu iznomāšanu „Ķīšos”  Lasīt

 14.

Par nekustamā īpašuma Kameņu iela 1, Mazsalacā, pārdošanu uz nomaksu  Lasīt

 15.

Par  neksutamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem „Arāji”, „Drupas”, „Grāvji”, „Silarāji”, Ramatas pagastā  Lasīt

 16.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu  Bērzu iela 2-24, Skaņkalnes pagasts  Lasīt

 17.

Par Mazsalacas novada Kultūras centra sniegto maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu  Lasīt

 18.

Par pašvaldībai piekrītošās zemes Skaņkalnes iela 20, Skaņkalne, Skaņkalnes pag., nodošanu atsavināšanai  Lasīt

 19.

Par atļauju rīkot Pavasara gadatirgu  Lasīt

 20.

Par SIA „Mazsalacas slimnīca” 2014.gada pārskata apstiprināšanu  Lasīt

 21.

Par grozījumiem 2015.gada 18.marta lēmumā Nr.4.20 „Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Mazsalacas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu”  Lasīt
-->