Nr.p.k.

 Darba kārtība

Lēmums

1.

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” piektajā kārtā

 Lasīt

 2.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lejaspilāti”, Sēļu pag.

 Lasīt

 3.

Par grozījumiem Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā

 Lasīt

-->