Nr.p.k.

 Darba kārtība

Lēmums

1.

 Par izpilddirektora pārskatu par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā no 17.04.2014. līdz 21.05.2014.

 Lasīt

2.

 Par Valmieras bibliotēkas izvirzīšanu galvenās bibliotēkas statusam

 Lasīt

 3.

 Par Mazsalacas novada pašvaldības 2013.gada pārskata apstiprināšanu

 Lasīt

 4.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes Sporta ielā 3, Mazsalacā, iznomāšanu

 Lasīt

5.

 Par nekustamā īpašuma „Ārņi” sadalīšanu un nosaukuma „Jaunārņi” piešķiršanu

 Lasīt

6.

 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ārņi”, Ramatas pag., Mazsalacas nov.

 Lasīt

7.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Ābelītes”, Ramatas pagastā, nodošanu atsavināšanai

 Lasīt

8.

 Par pašvaldības ēkas „Mētras”, Mazsalacas pag., nodošanu atsavināšanai

 Lasīt

9.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes Muižas ielā 2, Mazsalacā, iznomāšanu

 Lasīt

10.

 Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

 Lasīt

11.

 Par nekustamā īpašuma „Atmodas”-14, Sēļos, Sēļu pag., izsoles rezultātu apstiprināšanu

 Lasīt

12.

 Par kokmateriālu izsoles rezultātu apstiprināšanu

 Lasīt

13.

 Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināšanai nododamajiem nekustamajiem īpašumiem

 Lasīt

14.

 Par konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu Mazsalacas novadu” nolikuma apstiprināšanu

 Lasīt

15.

 Par Pavasara gadatirgus organizēšanu Mazsalacā

 Lasīt

16.

 Par tradicionālā kultūras pasākuma cikla „Raibā vasara Mazsalacā” nolikuma apstiprināšanu

 Lasīt

17.

 Par atļauju rīkot florbola sacensības Mazsalacā

 Lasīt

18.

 Par sporta biedrības „Latvian karate association” iesniegumu

 Lasīt

19.

 Par sadarbības līgumu slēgšanu ar Rūjienas novada pašvaldību

Lasīt

20.

 Par grozījumiem Mazsalacas novada pašvaldības, to iestāžu un struktūrvienību, amatu un mēnešalgu sarakstā

 Lasīt

21.

 Par nekustamā īpašuma „Mežzenteri” sadalīšanu un nosaukuma „Mežzenteri 1” piešķiršanu

 Lasīt

22.

 Par saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību” pieņemšanu

 Lasīt

23.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Priedītes”, Skaņkalnes pagastā

 Nav pieejams

24.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu  Sporta iela 9, Mazsalacā un „Lejasūzēni”, Skaņkalnes pagastā

 Nav pieejams

25.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu  Vidus iela 8, Mazsalacā

 Nav pieejams

 26.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Grobi”, Skaņkalnes pagastā

 Nav pieejams

27.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Medņi”, Ramatas pagastā

 Nav pieejams

 28.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Rūķīši”, Ramatas pagastā

 Nav pieejams

 29.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Nuķa Dzirnavas” Ramatas  pagastā

 Nav pieejams

 30.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu  Pērnavas iela 32, Mazsalacā

 Nav pieejams

 31.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Jaunnuķi”, Sēļu pagastā

 Nav pieejams

 32.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Liepas”, Sēļu pagastā

 Nav pieejams

 33.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Gobas” Ramatas pagastā

 Nav pieejams

 34.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Lodītes”, Ramatas  pagastā

 Nav pieejams

 35.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Mazdārziņi”, Sēļu pagastā, iznomāšanu

 Lasīt

 36.

 Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

 Nav pieejams

 37.

 Par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu

 Lasīt

 38.

 Par B kategorijas autovadītāja apliecību iegūšanu Mazsalaca vidusskolā

 Lasīt

 39.

 Par cirsmu izstrādi nekustamajā īpašumā „Purmaļi”

 Lasīt

 40.

 Par nekustama īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 2, Mazsalacā

 Lasīt

-->