Nr.p.k.

 Darba kārtība

Lēmums

1.

 Par SIA „Rūjas zivju audzētava” nomas līgumu

 Lasīt

 2.

 Par izpilddirektora pārskatu par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā no 17.07.2014. līdz 20.08.2014.

 Lasīt

 3.

 Par grozījumiem komisiju sastāvos

 Lasīt

 4.

 Par nosaukuma piešķiršanu ēku īpašumam nekustamā īpašumā "Purvītiņi", Ramatas pagastā

 Lasīt

 5.

 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Vīborgas", Skaņkalnes pagastā

 Lasīt

 6.

Par nekustamā īpašuma "Šķesteri"sadalīšanu un nosaukuma "Leoni" piešķiršanu 

 Lasīt

 7.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Ķāvi", Sēļu pagastā 

 Lasīt

 8.

 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Suļļēni", Sēļu pagastā

 Lasīt

 9.

 Par pašvaldības mikroautobusa Volkswagen caravelle pārdošanu par brīvu cenu

 Lasīt

 10.

 Par biedrības "R.E.G."iesniegumu

 Lasīt

 11.

Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra

 Nav pieejams

 12.

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

Nav pieejams

 13.

Par grozījumiem 13.06.2013. sēdes lēmumā Nr. 11., 3 "Par Mazsalacas novada pašvaldības pastāvīgo komiteju 

 Lasīt

 14.

Par saistošo noteikumu "Grozījumi 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā"pieņemšanu 

 Lasīt 

 15.

 Par bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu

 Lasīt

 16.

Par stundas likmes noteikšanu bāriņtiesas locekļiem 

 Lasīt

 17.

Par pašvaldībai piekrītošās zemes Liepu iela 6, Skaņkalnē, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov., iznomāšanu 

 Lasīt

 18.

Par cenu apstiprināšanu precēm Skaņākalna dabas parkā 

 Lasīt

 19.

 Par grozījumiem 2014.gada 16.jūlija sēdes lēmumā Nr.14.30 "Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā apturēšanu"

 Lasīt

 20.

Par grozījumiem 22.01.2014. sēdes ļēmumā Nr.2.,3 "Par atbalstu biedrības "Ziemeļvidzemes ģeoparks"dalībai Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" 

 Lasīt

 21.

Par grozījumiem Mazsalacas novada amatu un mēnešalgu sarakstā 

 Lasīt

 22.

Par saistošo noteikumu "Grozījumi 22.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam" pieņemšanu 

 Lasīt

 23.

 Par nekustamā īpašuma "Dimanti"sadalīšanu un nosaukuma "Druvas" piešķiršanu

 Lasīt

 24.

Par betona plākšņu nodošanu izsolē 

 Lasīt

 

 

-->