Nr.p.k.

Darba kārtība 

Lēmums 

 1.

Par izpilddirektora pārskatu par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā no 16.10.2014. līdz 19.11.2014.

 Lasīt

 2.

 Par domes priekšsēdētāja ziņojumu par paveikto sēžu starplaikā no 16.10.2014. līdz 19.11.2014.

 Lasīt

 3.

 Par pašvaldības dzīvokļa Skaņkalnes iela 2-2, Skaņkalne, Skaņkalnes pag., nodošanu atsavināšanai

 Lasīt

 4.

 Par zemes vienību precizēšanu Mazsalacas novadā

 Lasīt 

 5.

 Par nekustamā īpašuma „Ridēni” sadalīšanu un nosaukuma „Jaunridēni”  piešķiršanu

 Lasīt

6.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Zaķīši” un „Baļļas”, Mazsalacas pagastā, iznomāšanu

 Lasīt

 7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam „Ķausas”, Sēļu pagastā

 Lasīt

 8.

Par zemes reformas pabeigšanu Mazsalacas pilsētā

 Lasīt

 9.

 Par dzīvokļa „Druvas”-1, Sēļos, Sēļu pag., nodošanu atsavināšanai

 Lasīt

 10.

Par dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības apstiprināšanu Mazsalacas novada pašvaldībā

 Lasīt

 11.

 Par atļaujas izsniegšanu SIA „Balts uz melna” publiska  pasākuma rīkošanai

 Lasīt

 12.

 Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā” pieņemšanu

 Lasīt

 13.

Par grozījumiem Mazsalacas novada Sociālā dienesta nolikumā

 Lasīt

 14.

 Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā”” pieņemšanu

 Lasīt

 15.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā”” pieņemšanu

 Lasīt

 16.

 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Nav pieejams

 17.

 Par finansējuma piešķiršanu zemnieku saimniecībai „Riekstiņi” amatieru treniņsacensību  jāšanas sportā „Mazsalacas kauss”  organizēšanai 2015.gadā

 Lasīt

 18.

Par [..] izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra

 Lasīt 

 19.

Par [..] izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra

 Lasīt

 20.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem” pieņemšanu

 Lasīt

 21.

 Par jaunas mājas lapas izveidi

 Lasīt

 22.

 Par kokmateriālu izsoli

 Lasīt

 23.

Par pašvaldībai piekrītošās zemes Parka ielā 31, Mazsalacā, iznomāšanu

 Lasīt

 24.

 Par līdzfinansējumu Jura Sārņa grāmatas „Pieviltie” izdošanai

 Lasīt

 25.

 Par saistošo noteikumu „Grozījumi 22.01.2014.saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” pieņemšanu

 Lasīt

 26.

 Par nekustamā īpašumu nodokļa pārmaksas dzēšanu

 Lasīt 

 27.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Birzmaļi”, Skaņkalnes pagastā

 Lasīt

28.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Gobas”, Ramatas pagastā

 Lasīt

 29.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Mašēni” -1, Sēļu pagastā

 Lasīt

 30.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu Pļavas iela 8, Mazsalacā

 Lasīt

 31.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu Ziedu iela 4,

 Lasīt

 32.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Krastiņi”, Skaņkalnes pagastā

 Lasīt

 33.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu Liepu iela 9, Mazsala

 Lasīt

 34.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Vidzemnieki”, Skaņkalnes pagastā, iznomāšanu

 Lasīt

 35.

Par kokmateriālu izsoles rezultātu apstiprināšanu

 Lasīt

 36.

Par nokavēto nekustamā īpašuma  nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā apturēšanu

 Lasīt

 37.

 Par amatu klasificēšanas darba grupu

 Lasīt

 38.

Par labojumiem 15.10.2014. sēdes lēmumā Nr.20.15 „Par maksas pakalpojuma izcenojumā ietvertās vadības izmaksu pieskaitījuma likmes apstiprināšanu”

 Lasīt

 39.

Par grozījumiem 15.10.2014. noteikumos Nr.24  „Par Mazsalacas novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un sniegto pakalpojumu cenrādi”

 Lasīt 

 

 

-->