Nr.p.k.

 Darba kārtība

Lēmums

1.

 Par izpilddirektora pārskatu par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā 20.02.2014. līdz  19.03.2014.

 Lasīt

2.

 Par Ramatas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu

 Lasīt

 3.

 Par Mazsalacas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Atmodas”-14 izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Lasīt

 4.

 Par mežaudžu iekļaušanu pašvaldības bilancē

 Lasīt

5.

 Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrāciju

 Lasīt 

6.

 Par adrešu maiņu Mazsalacas pilsētā

 Lasīt 

7.

 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lodītes”, Ramatas pag., Mazsalacas nov.

 Lasīt 

8.

 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vīborgas”, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov.

 Lasīt 

9.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes Jāņu ielā 2, Mazsalacā,                                  iznomāšanu

 Lasīt 

10.

 Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam „Centra mehāniskās darbnīcas”, Ramatas pag.

 Lasīt 

11.

 Par nekustamā īpašuma „Dzintari” sadalīšanu un nosaukuma „Mežegles 2” piešķiršanu

 Lasīt 

12.

 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam Liepu ielā 7, Mazsalacā

 Lasīt 

13.

 Par pašvaldības iestāžu dalību Erasmus+ programmas 2014.gada konkursā

 Lasīt 

14.

 Par  privatizēto nekustamo īpašumu izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

 Lasīt 

15.

 Par nekustamā īpašuma Parka iela 31B, Mazsalacā, nodošanu atsavināšanai

 Lasīt

16.

 Par atļauju rīkot Lieldienu gadatirgu Mazsalacā

 Lasīt 

17.

 Par pilsētas laukumu nosaukumiem

 Lasīt 

18.

 Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

 Nav pieejams

19.

 Par pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistru aktualizēšanu

Lasīt

20.

 Par nekustamo īpašumu  Rīgas ielā 17, Mazsalacā

 Lasīt 

21.

 Par koku ciršanu pilsētas teritorijā, kur plānota būvniecība

 Lasīt 

22.

 Par nolikuma „Grozījumi 16.01.2013. nolikumā „Par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju Mazsalacas novada pašvaldībā” pieņemšanu

 Lasīt 

23.

 Par grozījumiem Mazsalacas novada pašvaldības, to iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu sarakstā

 Lasīt 

24.

 Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas  izsludinātajā  projektu konkursā "Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs"

 Lasīt 

25.

 Par Latvijas Riteņbraukšanas federācijas iesniegumu

 Lasīt

 26.

 Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2014.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” pieņemšanu

 Lasīt

27.

 Par saistošo noteikumu „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Mazsalacas novadā” pieņemšanu

 Lasīt

-->