Nr.p.k.

 Darba kārtība

Lēmums

1.

 Par izpilddirektora pārskatu par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā no 22.05.2014. līdz 18.06.2014.

 Lasīt

 2.

 Par nekustamā īpašuma „Jaunūči” sadalīšanu un nosaukuma „Soļu kalns” piešķiršanu

 Lasīt

 3.

 Par grozījumiem 19.02.2014. sēdes lēmumā Nr.3., 19 „Par Mazsalacas novada muzejā un Skaņākalna dabas parkā pārdodamo preču un biļešu cenu apstiprināšanu”

 Lasīt

 4.

 Par telpu piešķiršanu Upes ielā 2-3, Mazsalacā, biedrībai „Mēs-latvieši pasaulē” bibliotēkas izveidei

 Lasīt

 5.

 Par mikroautobusa Volkswgen Caravelle, valsts reģistrācijas Nr. ET 9291, pārdošanu par brīvu cenu

 Lasīt

 6.

 Par betona plākšņu nodošanu atsavināšanai

 Lasīt

 7.

 Par projektu vadītājas komandējumu uz GRISI Plus konferenci Slovēnijā

 Lasīt

 8.

 Par pašvaldības dzīvokļa Parka ielā 9-23, Mazsalacā, izīrēšanu

 Nav pieejams

 9.

 Par pašvaldības dzīvokļa „Promulti 70” -6, Mazsalacas pag., izīrēšanu

 Nav pieejams

 10.

 Par grozījumiem komisiju sastāvā

 Lasīt

 11.

 Par saistošo noteikumu „Grozījumi 21.04.2011. saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par pašvaldības nodevām Mazsalacas novadā”” pieņemšanu

 Lasīt

 12.

 Par saistošo noteikumu „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Mazsalacas novadā” pieņemšanu

 Lasīt

 13.

 Par saistošo noteikumu „Grozījumi 22.01.2014.saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” pieņemšanu

 Lasīt

 14.

 Par grozījumiem konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu Mazsalacas novadu” nolikumā

 Lasīt

 15.

 Par Mazsalacas novada Kultūras centra nolikuma grozījumu apstiprināšanu

 Lasīt

 16.

 Par grozījumiem 06.06.2014. sēdes lēmumā Nr.11., 2 „Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā”

 Lasīt

 17.

 Par atļauju rīkot velosacensības „Mazsalacas aplis 2014”

 Lasīt

 18.

 Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Mazsalacas novadā” precizēšanu

 Lasīt

 19.

 Par Rolfa Falkenberga dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

 Lasīt

 20.

 Par grozījumiem Mazsalacas novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju sastāvā

 Lasīt

 21.

 Par Tūrisma informācijas un uzņēmējdarbības atbalsta centra reorganizāciju

 Lasīt

 22.

 Par Mazsalacas novada pašvaldības publiskā 2013.gada pārskata apstiprināšanu

 Lasīt

 23.

 Par Mazsalacas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 31B, Mazsalacā, izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Lasīt

 24.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Rožkalni 2”, Skaņkalnes pagastā iznomāšanu

 Lasīt

 25.

 Par Mazsalacas novada pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas noteikumu apstiprināšanu

 Lasīt

-->