Nr.p.k.

 Darba kārtība

Lēmums

1.

 Par izpilddirektora pārskatu par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā no 29.11.2014. līdz 17.12.2014.

 Lasīt

 2.

 Par goda nosaukuma "Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2014" piešķiršanu.

 Lasīt

 3.

 Par grozījumiem Mazsalacas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā

 Lasīt

 4.

 Latvijas Politiski represēto apvienības Mazsalacas nodaļas  iesniegumu

 Lasīt

 5.

 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vecbomji”, Skaņkalnes pag.

 Lasīt

 6.

 Par nekustamo īpašumu „Anģītis” un „Anģītis 2”, Sēļu pagastā, apvienošanu

 Lasīt

 7.

Par nekustamo īpašumu „Priedes” un „Sēļu skola”, Sēļu pagastā, apvienošanu

 Lasīt

 8.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes Muižas ielā 2, Mazsalacā iznomāšanu

 Lasīt

 9.

 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu

 Lasīt

 10.

 Par nekustamā īpašuma „Magazīna”, Skaņkalnes pagastā, nodošanu atsavināšanai

 Lasīt

 11.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam „[..]”, Ramatas pagastā

 Lasīt

 12.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam  „[..]”, Sēļu pagastā

Lasīt

 

 13.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam  „[..]”, Sēļu pagastā

 Lasīt

 14.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi [..] par nekustamo īpašumu „[..]”, Ramatas pag.

 Lasīt 

 15.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi [..] nekustamajam īpašumam „[..]”, Ramatas pagastā

 Lasīt

 16.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam [..], Mazsalacā

 Lasīt

 17.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam [..], Mazsalacā

 Lasīt

 18.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajiem īpašumiem [..] Ramatas pag., un "[..]", Mazsalacas pag.

 Lasīt

 19.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam [..], Mazsalacā

 Lasīt

 20.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam [..], Mazsalacā

 Lasīt

 21.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam [..], Mazsalacā

 Lasīt

 22.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam [..], Mazsalacā

 Lasīt

 23.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam [..], Mazsalacā

 Lasīt

 24.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam „[..]”, Ramatas pagastā

 Lasīt

 25.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam [..], Mazsalacā

 Lasīt

 26.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam [..], Mazsalacā

 Lasīt

 27.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam [..], Mazsalacā

 Lasīt

 28.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam [..], Mazsalacā

 Lasīt

 29.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam  „[..]”, Sēļu pagastā

 Lasīt

 30.

 Par Mazsalacas novada Senioru biedrības "Atbalss" iesniegumu

 Lasīt

 31.

 Par adrešu datu sakārtošanu Mazsalacas novadā

 Lasīt

 32.

 Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldība” pieņemšanu

 Lasīt

 33.

 Par saistošo noteikumu „Grozījumi  2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.5  „Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā” pieņemšanu

 Lasīt

 34.

 Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2014.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Mazsalacas novadā” pieņemšanu

 Lasīt

 35.

 Par sporta biedrības „Pēdu nav” iesniegumu

 Lasīt  

 36.

 Par sporta biedrības „Vidzemes  karate klubs” iesniegumu

 Lasīt

 37.

 Par grozījumiem Mazsalacas novada pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstā

 Lasīt

 38.

 Par biedrības „Jauniešu vētra” iesniegumu

 Lasīt

 39.

 Par atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma „Sēļu sākumskola” atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā

 Lasīt

 40.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajiem īpašumiem [..] un [..], Mazsalacā

 Lasīt

 41.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam „[..]”, Skaņakalnes pagastā

 Lasīt

 42.

 Par atkārtotas izsoles rīkošanu kokmateriālu atsavināšanai

 Lasīt

 43.

 Par saistošo noteikumu „Grozījumi 22.01.2014.saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” pieņemšanu

 Lasīt

 44.

 Par pašvaldības komisijas izveidošanu ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskajai uzraudzībai

 Lasīt

-->