Nr.p.k.

Darba kārtība 

Lēmums 

 1.

Par izpilddirektora pārskatu par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā no 21.08.2014. līdz 17.09.2014.

 Lasīt

 2.

Domes priekšsēdētāja ziņojums par paveikto sēžu starplaikā no 21.08.2014. līdz 17.09.2014.

 Lasīt

 3.

Par atļauju savienot amatus Kultūras centra direktorei Dacei Jurkai 

 Lasīt

 4.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2009.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Mazsalacas novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu

 Lasīt

 5.

Par atkārtotas izsoles organizēšanu nekustamajam īpašumam Parka iela 31B, Mazsalacā

 Lasīt

 6.

Par nekustamā īpašuma „Jaunjurkas” izsoles rezultātu apstiprināšanu

 Lasīt

 7.

Par kustamās mantas betona plākšņu izsoles rezultātu apstiprināšanu

 Lasīt

 8.

Par mikroautobusa Vokswagen Caravelle izsoles rezultātu apstiprināšanu

 Lasīt

 9.

Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Runcēni”, Sēļu pagastā, nodošanu atsavināšanai

 Lasīt

 10.

Par Mazsalacas novada pašvaldības ceļa fonda nolikuma apstiprināšanu

 Lasīt

 11.

Par Mazsalacas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2014.-2016.gadam apstiprināšanu

 Lasīt

 12.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vecbomji”, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov.

 Lasīt

 13.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lejaspilāti”, Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā

 Lasīt

 14.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lejaspatmuižas”, Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā

 Lasīt

 15.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lodītes”, Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā

 Lasīt

 16.

Par grozījumiem Mazsalacas novada pašvaldības, to iestāžu un struktūrvienību mēnešalgu un amatu sarakstā

 Lasīt

 17.

Par atļauju rīkot rudens gadatirgu

 Lasīt

 18.

Par izmaksām uz vienu skolēnu vai audzēkni  pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2014.gada 1. septembra  Mazsalacas novada izglītības iestādēs

 Lasīt

 19.

Par atļauju savienot amatus Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Annai Penkai

 Lasīt

 20.

Par Mazsalacas novada pašvaldības ieguldījumu SIA „BANGA KPU” pamatkapitālā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta” īstenošanai

 Lasīt

 21.

Par dāvinājuma pieņemšanu Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādei

 Lasīt

 22.

Par pašvaldībai piekrītošās zemes  „Ciemats” iznomāšanu

 Lasīt

 23.

Par nekustamā īpašuma „Ūči”, Skaņkalnes pag., sadalīšanu

 Lasīt

 24.

Par labojumiem 16.07.2014. sēdes lēmumā Nr.14.20 „Par nekustamā īpašuma „Plūmītes” sadalīšanu un nosaukuma „Lucas” piešķiršanu

 Lasīt

 25.

Par nosaukuma un adreses maiņu būvei „Lejasblāķi”, Mazsalacas pag.

 Lasīt

 26.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu Skaņkalnes -12, Skaņkalnes pagastā

 Lasīt

 27.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Jaunlaužņi”, Mazsalacas pagastā

 Lasīt

 28.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Ķāvi”, Sēļu pagastā

 Lasīt

 29.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamiem īpašumiem „Krūmiņi”, „Grobi”, Skaņkalnes pagastā

 Lasīt

 30.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu „Liepkalni”, Sēļu pagastā

 Lasīt

 31.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Vārpas”-10, Mazsalacas pagasts

 Lasīt

 32.

Par grozījumiem 2014.gada 16.jūlija sēdes lēmumā Nr.14.30 „Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā apturēšanu”

 Lasīt

 33.

Par atļauju biedrībai „Jauniešu vētra” publiska pasākuma rīkošanai

 Lasīt

 34.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi 22.01.2014.saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” pieņemšanu

 Lasīt

 35.

Par ceļazīmes „Iebraukt aizliegts” uzstādīšanu

 Lasīt

 36.

Par grozījumiem  interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā

 Lasīt

 37.

Par valsts 2014.gadam piešķirtās mērķdotācijas Mazsalacas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu

 Lasīt

 38.

Par valsts 2014.gadam piešķirtās mērķdotācijas Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu

 Lasīt

 39.

Par valsts 2014.gadam piešķirtās mērķdotācijas Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu

 Lasīt

-->