Nr.p.k.

 Darba kārtība

Lēmums

1.

 Par Karīnas Platās ziņojumu par funkciju audita rezultātiem

 Lasīt

 2.

Par izpilddirektora pārskatu par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā no 19.06.2014. līdz 16.07.2014.

 Lasīt

 3.

Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mētras”, Mazsalacas pag.

 Lasīt

 4.

Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunjurkas”-4, Mazsalacas pag.

 Lasīt

 5.

 Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam

 Lasīt

 6.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mežtauži”, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov.

 Lasīt

 7.

Par grozījumiem komisiju sastāvos

 Lasīt

 8.

 Par atļauju  savienot amatus Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai  Saivai Liepai

Lasīt

 9.

  Par atļauju savienot amatus Mazsalacas vidusskolas direktorei   Zaigai Ivanai

Lasīt

 10.

Par Mazsalacas vidusskolas dalību programmas „Nordplus” projektā  „Maths trought fingers”

 Lasīt

 11.

  Par pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas likvidēšanu

 Lasīt

 12.

 Par atbrīvošanu no Sēļu pagasta bibliotēkas vadītāja pienākumiem

 Lasīt

 13.

 Par 2014.gada 18.jūnija saistošo noteikumu  Nr.9 „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Mazsalacas novadā” precizēšanu

 Lasīt

 14.

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta projektu konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” piektajā kārtā

 Lasīt

 15.

 Par ieguldījumu SIA „Banga KPU” pamatkapitālā

 Lasīt

 16.

  Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2009.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Mazsalacas novada pašvaldības nolikums”

 Lasīt

 17.

 Par iestādes „Mazsalacas novada pašvaldība” nolikuma pieņemšanu

 Lasīt

 18.

 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lejaspatmuižas”, Ramatas pag., Mazsalacas nov.

 Lasīt

 19.

 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ārņi”, Ramatas pag.

 Lasīt

 20.

 Par nekustamā īpašuma „Plūmītes” sadalīšanu un nosaukuma „Lucas” piešķiršanu

 Lasīt

 21.

 Par maksātnespējas procesa ierosināšanu SIA  „Lane Lini”

 Lasīt

 22.

 Par nosaukuma ”Rožkalni 2” piešķiršanu ēku īpašumam

 Lasīt

 23.

Par pašvaldības teritorijā esošo rezerves zemes fondā iekļauto zemes vienību izvērtēšanu

 Lasīt

 24.

Par Mazsalacas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu apstiprināšanu

 Lasīt

 25.

Par grozījumiem Mazsalaca novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu sarakstā

 Lasīt

 26.

 Par reģistrēšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā

 Nav pieejams

 27.

 Par pašvaldības dzīvokļa Ūdens iela 5-2, Mazsalacā, izīrēšanu

 Nav pieejams

 28.

 Par izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamā palīdzības reģistra

 Nav pieejams

 29.

 Par Mazsalacas vidusskolas reorganizāciju

Lasīt

 30.

 Par nokavēto nekustamā īpašuma  nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā apturēšanu

 Lasīt

 31.

Par finansējuma piešķiršanu un sadarbības līguma slēgšanu ar SIA „Jēkabpils Drukātava”

 Lasīt

 32.

 Par atļauju rīkot gadatirgu

 Lasīt

 33.

  Par Sēļu pagasta bibliotēkas vadītājas iecelšanu amatā

 Lasīt

 34.

 Par dzīvokļa Parka iela 9-24, Mazsalacā, izīrēšanu

 Nav pieejams

 35.

Par līdzfinansējumu biedrības „Burtnieku  makšķerēšanas  un tūrisma skola” projektam  „Salacas ielejas bioloģiskās daudzveidības zinību vasaras nometne”

 Lasīt

 

 

-->