Nr.p.k.

 Darba kārtība

Lēmums

1.

 Par izpilddirektora pārskatu par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā 20.03.2014. līdz 16.04.2014.

 Lasīt

2.

 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Jaunlīči”, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov.

 Lasīt

 3.

 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Suļļēni”, Sēļu pag., Mazsalacas nov.

 Lasīt

 4.

 Par neapdzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā „Garāžas Lībiešos”, Skaņkalnes pag., nomas tiesību izsoli

 Lasīt

5.

 Par neapdzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 14-2A, Mazsalacā, nomas tiesību izsoli

 Lasīt

6.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Radziņtalča ganība”, Ramatas pagastā, iznomāšanu

 Lasīt

7.

 Par Teritoriālo komisiju likvidēšanu

 Lasīt

8.

 Par Mazsalacas novada pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas nolikuma apstiprināšanu

 Lasīt

9.

 Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2009.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Mazsalacas novada pašvaldības nolikums””

 Lasīt

10.

 Par zemes vienību platību precizēšanu Mazsalacas novadā

 Lasīt

11.

 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam Avotu iela 18, Mazsalacā

 Lasīt

12.

 Par SIA „Banga KPU” 2013.gada pārskata apstiprināšanu

 Lasīt

13.

 Par mēnešalgas noteikšanu SIA „Banga KPU” valdes loceklim

 Lasīt

14.

 Par grozījumiem 19.02.2014. sēdes lēmumā Nr.3., 19 „Par Mazsalacas novada muzejā un Skaņākalna dabas parkā pārdodamo preču un biļešu cenu apstiprināšanu”

 Lasīt

15.

 Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Kameņu iela 1, Mazsalacā, Mazsalacas nov.

 Lasīt

16.

 Par pašvaldībai piekrītošās zemes Muižas ielā 2, Mazsalacā, iznomāšanu

 Lasīt

17.

 Par Mazsalacas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm

 Lasīt

18.

 Par pašvaldības dzīvokļa „Promulti 70” -6, Mazsalacas pag., izīrēšanu

 Nav pieejams

19.

 Par pašvaldības dzīvokļa Parka ielā 9 -17, Mazsalacā, izīrēšanu

Nav pieejams

20.

 Par saistošo noteikumu „Grozījumi 22.01.2014.saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam””pieņemšanu

 Lasīt

21.

 Par degvielas normas apstiprināšanu mikroautobusam Volkswagen Caravelle, valsts reģistrācijas Nr. JM 7981

 Lasīt

22.

 Par mikroautobusa Volkswgen Caravelle, valsts reģistrācijas Nr. ET 9291, nodošanu atsavināšanai

 Lasīt

23.

 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Drupas”, Ramatas pag.

 Lasīt

24.

 Par Mazsalacas novada Sociālā dienesta 2014.gada 21. februāra lēmuma Nr. 1-3/213 apstrīdēšanu

Nav pieejams

25.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA „ELKOMS A” par nekustamiem īpašumiem Baznīcas iela 22 un Baznīcas iela 22B, Mazsalacā

 Lasīt

 26.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu Pērnavas iela 24, Mazsalacā

 Nav pieejams

27.

 Par atļauju rīkot „Vidzemes MTB Kauss” velo  sacensības

 Lasīt

 28.

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

 Nav pieejams

 29.

 Par dalību LEADER projektu konkursā

 Lasīt

 30.

 Par  platību precizēšanu  Mazsalacas novada  Sēļu pagasta nekustamajiem īpašumiem „Sēļu skola” un „Priedes”

 Lasīt

 31.

 Par saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma uzturēšanu Mazsalacas novadā” pieņemšanu

 Lasīt

 32.

 Par SIA „Mazsalacas slimnīca” 2013.gada pārskata apstiprināšanu

 Lasīt

-->