Nr.p.k.

Darba kārtība 

Lēmums 

 1.

Par izpilddirektora pārskatu par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā no 17.09.2014. līdz 15.10.2014.

 Lasīt

 2.

 Par saistošo  noteikumu  „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo ēku palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2, 2015.gadā” pieņemšanu.

 Lasīt

 3.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA „BALTIC INDUSTRIAL TRUST” par nekustamo īpašumu „Priedkalnītes”, Skaņkalnes pagastā.

 Lasīt

 4.

Par lauku apvidus zemes piekritību pašvaldībai

 Lasīt 

pielikums

 5.

Par pašvaldībai piekrītošās zemes Kalna ielā 9, Mazsalacā nodošanu atsavināšanai

 Lasīt

 6.

Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Ciemats (mazdārziņi)”, Skaņkalnes pagastā, iznomāšanu

 Lasīt

 7.

Par dalību Latvijas piļu un muižu asociācijā

 Lasīt

 8.

Par pašvaldībai piekrītošās zemes Muižas ielā 2, Mazsalacā, iznomāšanu

 Lasīt

 9.

Par nosaukuma „Blāķi” piešķiršanu ēku īpašumam

 Lasīt

 10.

Par grozījumiem Mazsalacas novada Sociālā dienesta nolikumā

 Lasīt

 11.

Par palīdzību (vārds, uzvārds) dzīvokļu jautājumu risināšanā

 Lasīt

 12.

Par palīdzību (vārds, uzvārds) dzīvokļu jautājumu risināšanā

 Lasīt

 13.

Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra

 Lasīt

 14.

 Par Mazsalacas novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un sniegto pakalpojumu cenrādi

 Lasīt

 15.

 Par maksas pakalpojuma izcenojumā ietvertās vadības izmaksu pieskaitījuma likmes apstiprināšanu

 Lasīt

 16.

 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunlīči”, Skaņkalnes pag.

 Lasīt

 17.

Par kokmateriālu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Lasīt

 18.

Par 17.09.2014.domes lēmuma Nr. 19.32 „Par grozījumiem 2014.gada 16.jūlija sēdes lēmumā Nr.14.30 „Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā apturēšanu"" atcelšanu.

 Lasīt 

-->